ב"ה יום שלישי, י"ב תמוז תשפ"א | 22.06.21
הארון והכפורת / פניני תורה

"ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך" (כה, כא)  ואל הארן תתן העדות: לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר (פסוק טז) "ונתת אל הארן את העדות", ויש לומר שבא ללמד, שבעודו ארון לבדו בלא כפרת, יתן תחלה העדות לתוכו, ואחר כך יתן את הכפרת עליו. (רש"י)

מתבאר מדברי רש"י ש"הארון לבדו" – בלי הכפורת, נקרא בשם ארון. דהיינו שהארון הוא כלי בפני עצמו והכפורת כלי בפני עצמו, אלא שמקומה של הכפורת הוא על הארון.

אך הרמב"ן חולק על רש"י וסובר, שהציווי היה לתת את העדות בארון לאחר שיתן את הכפורת על הארון, וזאת משום "שארון יקרא בהיות הכפורת עליו". דהיינו: דוקא כשהכפורת נמצאת על הארון אז הוא נקרא "ארון".

ביאור מחלוקתם והמשך השיחה בכתבה המלאה.

    
 
שינוי רשות בשור המועד
"או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו" (כא, לו) כתב הרמב"ם (הלכות נזקי ממון פ"ו ה"ו): "שור שהועד ונמכר או ניתן במתנה חזר לתמותו שהרשות שנשתנית משנה דינו". והנה דין זה שבשינוי הרשות חוזר השור לתמותו, הביא ...
    
 
מדריך הלכתי: אדר תשס"ז
הרבנות הראשית לרוסיה פרסמה בימים אלה בין השלוחים ואנ"ש ברחבי חבר העמים מדריך הלכתי לקראת חודש אדר. המדריך ההלכתי נערך ומוגש על ידי מזכיר הרבנות הראשית לרוסיה, שליח ורב העיר סמולנסק, הרב לוי יצחק מונדשיין , והוא תורגם לרוסית על ידי השליח לקסטרמה הרב ניסן רופו. המדריך היה למראה עיני ...
     1 תגובות לכתבה זו
 
שכר מצוות בעולם הזה
"כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך" (כ, יב) נאמר בגמרא (מסכת קדושין לט, ב): "תניא דבי ר' יעקב אומר: אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה, בכבוד אב ואם כתיב (ואתחנן ה, טז) למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, בשלוח הקן ...
    
 
בגדר חיוב לחם משנה
"ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה" (טז, כב) מפסוק זה לומדת הגמרא (שבת קיז, ב) שיש לבצוע בשבת על שתי ככרות שלימות: "אמר רבי אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב 'לחם משנה'. אמר רב אשי חזינא לי' לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא, אמר 'לקטו ...
    
 
קרבן פסח בי"ד שחל בשבת
"והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" (יב, ו) נאמר בגמרא (מסכת פסחים רפ"ו): "ת"ר הלכה זו (שפסח דוחה שבת – רש"י) נתעלמה מבני בתירא, פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת, שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו, שלחו ...
    
 
מה קרה עם הברד?
"ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה" (ט, לג) לא נתך: לא הגיע, ואף אותן שהיו באויר לא הגיעו לארץ... ומנחם בן סרוק חברו בחלק (יחזקאל כב, כב) כהתוך כסף, לשון יציקת מתכת... אף זה לא נתך לארץ לא הוצק לארץ. (רש"י) רש"י מביא שני ...
    
 
מדוע הסידור ללא הסכמות?
מדוע לא ניתנה הסכמה על סידורו של רבינו הזקן? קטע מעניין מתוך הספר \'דור דעה\' • מוגש לכבוד יום ההילולא של רבינו הזקן (חצי שיעור)
     3 תגובות לכתבה זו
 
בדרכי רבינו הזקן והרבי
פעילות "שפרה ופועה" - הולכות בדרכן של רבינו הזקן והרבי. מוגש לרגל שבת שמות, ולרגל כינוס "שפרה ופועה" במוצאי שבת (חצי שיעור)
     1 תגובות לכתבה זו
 
רשע, אבל פסול לעדות?
המרים יד על חברו נקרא רשע. האם הוא פסול לעדות או לא? מחלוקת הראשונים והייסוד למחלוקתם. עניין בנגלה מעובד ע"פ שיחות הרבי
    
 
כניסת הנפש הקדושה באדם
מתי היא כניסת הנפש הקדושה באדם? ביום י"ג שנים ויום אחד, או בשעת המילה? ביאור דברי רבינו הזקן * עניין מעובד משיחותיו של הרבי
    
 
בישולי נכרי / שו"ת כשרות
מהו איסור בישולי עכו"ם ואיך ניתן להתמודד עם איסור זה במסעדות, בעיקר סיניות אולמות ומלונות • מומחה הכשרות משיב לשאלות הגולשים
     19 תגובות לכתבה זו
 
אופן לימוד התורה בדרך
לא לעיין בהלכה בדרך, או לא לעסוק בעיון, מהי סברת המחלוקת – האם מותר ללמוד תורה בעיון בדרך. עניין בנגלה משיחות הרבי על פרשת השבוע
    
 
כיבוד אב ואם ל"בני נח"?
גמרא מפורשת היא: כיבוד הורים נצטוו ישראל במרה. אם כן קשה, כיצד נענש יעקב שלא קיים מצוות כיבוד אב ואם? רעיון מעובד משיחות הרבי
    
 
מדריך הלכתי לחנוכה
האם יוצאים ידי חובה בהדלקה באמצעות חנוכיה חשמלית? בנות שאינן בבית אביהן, האם צריכות להדליק נר חנוכה? מדריך הלכתי מיוחד לחנוכה
     1 תגובות לכתבה זו
 
"כולו שבת"
כותב המבוא ועורך הספר הרב לייבל אלטיין בהתוועדות י"ט כסלו בבורו פארק
כותב המבוא ועורך הספר הרב לייבל אלטיין בהתוועדות י"ט כסלו בבורו פארק
המבוא לספר 'חסידות מבוארת - שבת' שיצא ע"י 'היכל מנחם' בראשות הרב לייבל אלטיין, הוא למעשה התוועדות חסידית מעמיקה • המבוא המלא
     1 תגובות לכתבה זו
 
הנושא אשה מוחלין לו עוונותיו
ג' טעמים מדוע צריכים החתן והכלה להתענות ביום חופתן, והנפק"מ ביניהם. רעיון מעובד בנגלה משיחותיו של הרבי על פרשת השבוע (חצי שיעור)
     2 תגובות לכתבה זו
 
להעניש תלמיד בשינון בע"פ?
הרב יורקוביץ
הרב יורקוביץ | צילום: י' בלינקו
האם מותר להטיל על תלמידים לשנן קטעים בעל פה מהתנ"ך - תורה שבכתב? הרב יורקוביץ, רב ומרא דאתרא שיכון חב"ד בלוד במאמר מיוחד (חצי שיעור)
     5 תגובות לכתבה זו
 
חסידות או שטות?
האם מותר לבזבז יותר מחומש? בפי' המשניות - "זו מידת חסידות", ובהלכות ערכין: "זו שטות". עניין מעובד בנגלה משיחות הרבי על פרשת השבוע
    
 
גדר מצוות לפני מתן תורה
בגמרא מובא משמו של רב: "קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה שנאמר "עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו'", ולכאורה הרי זו משנה מפורשת
     1 תגובות לכתבה זו
 
איך התוועדו עם הערינג ברוסיה?
שאלה: לאחרונה התוועדתי וראיתי על השלחן הערינג לא מהדרין. האם ניתן לסמוך ע"כ ובכלל, כיצד אכלו דג מלוח בגולה? הרב שטיינברגר משיב
     7 תגובות לכתבה זו
 
דין גדלות בבני נח
כיצד לומדים שאין משיאין את האשה אלא מדעתה מרבקה, שהייתה בת שלש שנים שנישאה? רעיון ב'נגלה' לפרשת השבוע משיחות הרבי (פניני תורה)
     1 תגובות לכתבה זו
 
האם זו הכנסת אורחים?!
המלאכים "נראה כמו שאכלו", נמצא שאברהם לא קיים הכנסת אורחים, וא"כ נכשל שהפסיק קבלת פני השכינה. רעיון קצר ומעובד משיחות הרבי
     1 תגובות לכתבה זו
 
"שלא יאמר אותו צדיק"
'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול', בכדי שלא יהיה פתחון פה לאברהם אבינו, או בגלל "מוצא שפתי לא אשנה"? רעיון לפרשת שבוע מתוך שיחות הרבי
     1 תגובות לכתבה זו
 
לשנות, גם אם כואב
איך דווקא הסרת חלק מהגוף שניתן על ידי השם (ועוד על ידי ניתוח כואב ומדמם) יכולה להביא שלימות?! הרב טוביה בולטון בפרשה החסידית
    
 
משקיעים במניות? עברתם איסור
הרב גינזבורג
הרב גינזבורג
חסיד חב"ד? על פי דברי הרבי ב'רשימות' קשה להשקיע במניות מבלי לעבור על איסורי התורה (הרב יוסף שמחה גינזבורג, חצי שיעור)
     9 תגובות לכתבה זו
יש לכם ידיעה? תמונה בלעדית? מזל טוב? דעה בנושאי אקטואליה? שילחו אלינו ונפרסם