שיעורים קצרים, פחות זמן להתבטל. הרב מלכיאלי
שיעורים קצרים, פחות זמן להתבטל. הרב מלכיאלי צילום: צביקי שיינר
דרושים שינויים בשיטת הלימוד בישיבות ● דעה

עיקר הדגש צריך להיות בהאהבת החומר על התלמיד ולהראות לו איך הוא יכול וצריך לפרק שטיקל גמרא ותוספות – מה שנקרא בבחינת קאי איניש אדעתא דרביה שפירושו ידיעת הדרך והכיוון ולא רק מה שאמר ● יש לקצר זמני שיעור, לא יותר מ45 דקות ברצף. ניתן להפסיק כמה דקות ולהמשיך. קשה מאוד בזמנינו, לתלמיד להתרכז כל היום ובמינון גבוה לאורך זמן ● ומכאן לבעיה נוספת – ריבוי הזמן שיש לבחורים בזאל ● במסגרת פולמוס החינוך, הרב אריק מלכיאלי במספר הצעות ייעול לישיבות
הרב אריק מלכיאלי
באחד ממכתבי הרבי בשנים הראשונות לנשיאות הוא כותב להנהלת תות"ל לעריכת חשבון נפש על השנים שעברו ועל מצב התלמידים ההם בהווה.

לאור זאת אם נתבונן בתוצאות הסופיות של תוצרי הישיבות, נוכל לזהות בעיות מספר ולאור זאת לחשוב איפה ניתן להשתפר.

מצב האברכים הצעירים

בכללות כמובן ויש יוצאי דופן אבל כנ"ל באיפיון כללי ניתן לזהות תופעות כדלהלן:

א. חשק ללמוד: לא שכיח כ"כ לראות אברכים פותחים ומתענגים על דף גמרא. אם כבר, יושבים על שיחה או מאמר חסידות.

ב.ידיעת ההלכה למעשה: אין כ"כ בקיאות בהלכה למעשה

ג. אין כ"כ קשר בין האברך לצוותו בישיבה שלמד בעבר.

הצעות לפתרון

א. תפקיד הר"מ הוא לא כ"כ לחדש הגדרה חדשה ברמב"ם – אלא לראות להכניס געשמאק בלימוד. ע"ד דברי הרבי הריי"צ שלחסידים יש אהבה בשרית לרבי כאהבת האשה והבנים, כך ולא פחות צריך להיות בלימוד.

ועיין במאמר ט"ו בשבט בסה"מ מלוקט ה' שעיקר העניין בלימוד התורה הוא לא בקבלת עול אלא דווקא בתענוג ואפילו אם התענוג הוא מהסברה השכלית בפנימיות זה קשור לזה שישראל וקוב"ה כולא חד לצערי חלק גדול מהרמי"ם בישיבות 'חיים בסרט' בתחום הזה כאילו הם לפני בחינה של השווער על גאונותו וחידושיו, וזה כל מעייניו בשיעור.

עיקר הדגש צריך להיות בהאהבת החומר על התלמיד ולהראות לו איך הוא יכול וצריך לפרק שטיקל גמרא ותוספות – מה שנקרא בבחינת קאי איניש אדעתא דרביה שפירושו ידיעת הדרך והכיוון ולא רק מה שאמר.

ב.לענ"ד יש לקצר זמני שיעור, לא יותר מ45 דקות ברצף. ניתן להפסיק כמה דקות ולהמשיך. קשה מאוד בזמנינו, לתלמיד להתרכז כל היום ובמינון גבוה לאורך זמן. ע"ד הצחות י"ל בלשון הפסוק 'ארבעים (דקות..) יכנו – לא יוסיף'.

ג. ומכאן לבעיה נוספת – ריבוי הזמן שיש לבחורים בזאל. כל מי שהיה בישיבות יודע על הרגלי בטלה רבים שבאים כתוצאה מכך. לענ"ד יש למסד מערך שיעורים לאורך כל היום בכיתות ללא הפקרתם בזאל. פשוט שהר"מ ימסור שיעורים על הדף מתוך הגמרא והראשונים ואחרונים, כשהחידושים יבואו תוך כדי ומתוך הדברים עצמם.

ד. לא לחינם דרשו רז"ל 'ושננתם לבניך, אלו התלמידים'. כנראה שמי שלא שייך להרגש כזה עדיף שיחפש ג'וב אחר.

ה. יש להקדיש יותר זמן ללימוד הלכה למעשה. מעבר לחשיבות הדברים לכשלעצמה, יש פה אפקט שנותן רענון בלימוד כשיש לה הבטים מעשיים.

לסיום: אין כוונתי לתקוף מישהו בעולם הישיבות. ברור שזו עבודה סיזיפית ומתישה. מאידך ידוע שהרבי אמר לרבי ניסן נמינוב, שהקר"ש על המיטה של מחנך ומשפיע ור"מ צריך להיות על מה שקורה עם תלמידיו...

ד' באלול תשע"א