אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ישראל ברדוגו
מי מתיימר "לחנך מחדש" את גדולי ישראל? ● מאמר

בחדשיים האחרונים אנו מתוודעים לעדויות של כל מיני אנשים 'מבפנים' המגלים את מה שי'יודעי חן' ידעו זה מכבר ● הנאיביים שבתוכנו קבלו את הדברים בתדהמה כאילו היה זה 'סקופ' ● 'לפתע' מתגלה ונחשף לאוויר עולם וה'עוילם', שהיו 'רשימות חיסול' הכוללות, לא פחות, שמות של גדולי וצדיקי הדור זצ"ל ושליט"א, אשר לפי דעת 'הפוליטרוק' אשר שאף להעניק 'חינוך מחדש' להמוני שלומי אמוני ישראל ● הרב דוד מאיר דרוקמן במאמר מיוחד
הרב דוד מאיר דרוקמן

"להוציא שלדים מהארון" זהו ביטוי אוניברסאלי נפוץ שבא להצביע על תופעות לא ראויות והנהגות נלוזות שהתרחשו במסתרים ובמחשכים באין רואה, וסופן שהם מתגלות ונחשפות לאור השמש.

בחדשיים האחרונים אנו מתוודעים לעדויות של כל מיני אנשים 'מבפנים' המגלים את מה שי'יודעי חן' ידעו זה מכבר. הנאיביים שבתוכנו קבלו את הדברים בתדהמה כאילו היה זה 'סקופ'. 'לפתע' מתגלה ונחשף לאוויר עולם וה'עוילם', שהיו 'רשימות חיסול' הכוללות, לא פחות, שמות של גדולי וצדיקי הדור זצ"ל ושליט"א, אשר לפי דעת 'הפוליטרוק' אשר שאף להעניק 'חינוך מחדש' להמוני שלומי אמוני ישראל – מאורי ישראל אלה לא צעדו/צועדים בתלם, ואשר לכן - אחת דתם להימחק מהתודעה החרדית עד כדי חיסול ממש (עפ"ל).

ובהכרח אני נזכר בעובדה הידועה כי כאשר פנו (לפני יותר ממאתיים שנה) להגאון הקדוש רבי רפאל המבורגר בעל "ושב כהן" וביקשוהו להצטרף בחתימתו ל'חרם' הידוע נגד החסידים - הוא סירב. כאשר טענו בפניו כי פב"פ שהוא 'מלאך אלוקים' ציוה לחתום על 'החרם' - הוא השיב, כי כאשר אברהם אבינו ע"ה הצטווה לעקוד יצחק, לא שלח אליו השי"ת מלאך, כי אם הוא ית' בכבודו ובעצמו ציוה על זה. ללמדך, כי בשעה שבאים להרוג יהודי – על זה אפילו מלאך ה' לא יכול להורות, על דבר שכזה רק קודב"ה בכבודו בעצמו יכול לצוות. זכה הדור שלנו וכמה לבלרים שיוו בנפשם כי ה ם הם קודב"ה ואין בלתם.

כאמור, בתקופה האחרונה מתגלים אט אט דברים הנקלטים ביעף באוזני כל הציבור. אמרנו 'הוצאת שלדים מהארון', ברם, להבדיל מהטמא לטהור, את הרעיון הזה אומר בעצם הנביא דניאל. ובהקדים; האדמו"ר הזקן בעל התניא נשען פעם על אגרופי ידיו באופן שמונחים זה על גב זה, שהה בדביקות, ואח"כ הגביה ראשו הק' ופנה לסובבים אותו (ואלה היו "גדודים גדודים של אברכים למדנים גאונים"), ואמר (בניגון כדרכו); "יבוא זמן שבו 'יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים (דניאל י"ב, י' – שם נאמר אח"כ 'והרשיעו הרשעים'), ואז יתגלו רשעים חדשים, כלומר צדיקים יהיו לרשעים". כשהאברכים המקשיבים שמעו את הדברים, הם התעלפו....

כיצד עושים סלקציה בעמדות גדולי ישראל?

כותרת משנה זו מסתמא מאתגרת את הסקרנות. אבל דוגמאות לסלקציה שכזו הינן רבות ומגוונות, ו"רבים הם ואי אפשר לפורטם". נסתפק בשלב זה עכ"פ בדוגמא אחת; הכל יודעים כי הגבול הדרומי של ארצנו הק' בוער, מה מכניס את כולנו למצב של פיקוח נפש, שלא לדבר על ישובי הדרום הסמוכים לגבול. תבקשו את תושביה החרדים של אשדוד ויספרו לכם את 'חוויותיהם' בעידן התקפות טילים רח"ל. מומחים אפילו מקהיליית הצד השמאלי של המפה (אהוד יערי למשל) אומרים בפה מלא כי כל זה תוצאה ישירה מהחרבת גוש קטיף ומסירתו לאויבים.

כל דרדק מתחיל יודע, שאוי לו ואבוי לנו אילו לא היינו נאחזים ברמת הגולן, ובמיוחד בימים טרופים אלה כאשר גבול הצפון הפך לגיהנום והחרדות מן המתחולל בסוריה-חיזבאללה בהשראת אירן-לבנון הינן מבעיתות. רבים מגדולי ההוראה והיראה התריעו, הזהירו גם הזהירו אודות סכנת הפקוח נפש במסירת שטחי גוש קטיף או בעזיבת רמת הגולן. 'יד על הלב', כמה באו לידי ביטוי דעתם של גדולי ישראל אלה בעיתונות החרדית? ההשקפה ההלכתית (שנשענת על שולחן ערוך או"ח סימן שכ"ט) כמעט נמחקה בתקשורת החרדית. כמעט ולא שמעת את דעתם הנחרצת בנדון של, למשל, "רבי בנימין הצדיק" (הגרב"י זילבר), גאב"ד ערלוי, הגר"מ פייינשטיין, האב"ד הגרי"מ אהרנברג, הגרב"צ ברוק ועוד ועוד, שלא לדבר על דעתו הידועה וזעקותיו של גאון עוזנו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש.

ודוגמא לדבר: היה בארה"ב אחד מגדולי הדור – הלא הוא 'העילוי מלידא' ותלמיד החפץ חיים רבי מרדכי סאוויצקי. ביחד עם גאונותו האדירה היה גם מתנגד חריף לציונות, ואגב, בשעתו דובר בו נכבדות בקשר לכהונת הגאבדו"ת בעדה החרדית בירושלים. וכה כתב הגר"מ סאוויצקי; "החזרת שטחים לערבים, היא שאלה שאינה קשורה כלל בפוליטיקה או בחשבונות אחרים, זה פשוט עניין של סכנת נפשות. נסיגה מטריטריות תסכן את חייהם של שלושה וחצי מליון יהודים, ועל כן אסור לעשותה, אסור להחזיר שום שעל. אסור לסגת אפילו ק"מ אחד אם יגרום סכנה לישראל. אין לתת אימון בשום גוי, וח"ו להעמיד בסכנה יהודי אחד על סמך ההבטחה שלהם שרוצים בשלום. אפילו הערבים שמתארים אותם כ'מתונים' מוכנים להשמיד להרוג ולאבד כל יהודי היל"ת...דעתי זו אינה קשורה כאמור לעמדה פוליטית כל שהיא, כי אם לדעת תורה. יש אומרים שאסור לנו להרגיז את כל העולם נגדנו, והריני לשאול אותם איזה עולם, העולם שראה ש-6 מליון יהודים עולה על המוקד ושתק?!...גם הוויתורים שעשו עד עתה בהחזרת דברים חיוניים הרי הם בכלל סכנת נפשות. זהו פסק דין ברור".

מסתמא רבים מן הקוראים שומעים על האיש ועל השקפותיו לראשונה: הגר"מ סאוויצקי. הטעם לכך, כי הוא זצ"ל כנראה לא התיישר עם הסרגל ועם הפלס של 'ההשקפה' (לא לטובה) האופנתית, ולכן דעתו לא נחשבה. במבחן התוצאה - כיום רק עיוור לא יכול לשפוט מי צדק.

מסתבר שיש זכויות גם לרשעים

הגר"מ סאוויצקי הנזכר למרות היותו כאמור 'אנטי ציוני' מוצהר ומובהק, אמר עוד דברים בשם חכמינו ז"ל שגם הם לא מתיישבים בדיוק עם 'ההשקפה הצרופה', ולהלן תוכן דבריו;

עמרי היה לכל הדעות מלך רשע; "ויעש עמרי את הרע מכל אשר לפניו". גם בנו אחאב ובנו יחזקיהו היו רשעים, כך מעידה עליהם התורה. והנה, בכל זאת זכו כל אלה למלוכה, וכל כך למה, בזכות מה? אומרת לנו הגמרא: "מפני מה זכה עמרי למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל" וב'ילקוט' נאמר שעמרי הרשע זכה שיהיו לו 3לא פחות מ- דורות מלכים בישראל, וכל כך למה? בגלל שהוסיף את העיר שומרון בארץ ישראל.

זהו הגמול של בנין עיר בארץ הקודש אפילו כאשר היא נבנית ע"י רשעים, ומכאן גם נוכל להפנים מהי, למרבה הזעזוע, "הזכות" של אותם אלה שהחריבו או/ו זוממים להחריב ערים ועיירות בארץ ישראל. עד כן תוכן דברי הגאון זצ"ל (שנלב"ע בשנת תנש"א).

במה נוכל לזכות בירושת ארץ ישראל?

ביחד עם זה יש לזכור את דברי האור החיים הק' על הפסוק הראשון בפרשתנו; "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". האור החיים הק' מתקשה מדוע אומרת התורה את המושגים "ברכה וקללה" בנשימה אחת, והוא מבאר שיש מצב כי הברכה עצמה הופכת חלילה לקללה - "אם תשמעון תהיה נתינה זו לכם לברכה, ואם לא תשמעון – אין זו לכם כי אם קללה". והאור החיים לא מסתפק בזה והוא מזהיר ומפרט מה משמעות קללה זו (רח"ל); "שבאמצעותה יתקנאו בכם האומות ויאבדו אתכם ממה בנקמה גדולה". כלומר, כשהקב"ה נותן מתנה, ובענייננו – ארץ ישראל, החכם עיניו בראשו כיצד להשתמש ולנצל נכונה את המתנה, ובעיקר: האיך לא לקלקל את המתנה, להיזהר שהברכה עצמה לא תתהפך חלילה.

וכך כותב הגה"צ הרי"מ חרל"פ: "כי תפקידם של ישראל הוא הגבהות העליונה, ובזמן שאין ממלאים את התפקיד שלהם אין להם כלום, ומפני זה גדולה ירידתם עד מאד, כן הוא גם ביחס לארץ ישראל, ...בזמן שחסר לה תפקיד עליון וגבוה זה, אין לה כלום...".

לא בכדי אמרו חז"ל שקשה לגדל תינוק בארץ ישראל יותר מלגיון זיתים (ב"ר, כ' ו'). מקום גידולם של הזיתים הוא בקרקע סלעית, ושורשיהם צריכים להבקיע אבנים קשות. ואעפ"כ כותב המדרש שלגדל "תינוק בארץ ישראל" צריך יותר עוצמת מאשר שיש לשורשי הזית. כי ארץ ישיבת ארץ ישראל היא לאנ רק זכות אלא גם - חובה גדולה, ודווקא עקב גודל הזכות לדור בה. לא הרי העובר עבירה בחו"ל כמי שעושה זאת חלילה בארץ ישראל. כאן, זה בבחינת "צלם בהיכל", ולכן יש להיזהר יותר.

כאשר ביקר האלוף רחבעם זאבי (גנדי) הי"ד אצל כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש הוא שאל את הרבי מה עליו לעשות למען ארץ ישראל? ענהו הרבי שעליו להחדיר בציבור את ההכרה שישיבת בני ישראל בארץ ישראל תהיה לא רק כתושבי ארץ ישראל אלא כבני ארץ ישראל, כלומר שהישיבה בארץ ישראל היא איננה רק ישיבה גשמית אלא גם ישיבה רוחנית, ועליו (על גנדי) להכריז ברבים בכל עת מצוא שכל הדר בארץ ישראל צריך להיות ניכר עליו שהוא חדור ב'ישראל' (כלומר ביהדות-באידישקייט), שיהא ניכר עליו שהוא נמצא במקום שהיהדות שם היא כמו האוויר הטבעי.

וזאת תורת העולה: אי אפשר לארץ ישראל הרוחנית ללא ארץ ישראל הגשמית, אבל גם לא תתכן "ארץ ישראל של מטה" ללא "ארץ ישראל של מעלה". ומטעם זה, לא רק בני חו"ל, אלא גם הדרים בארץ ישראל, אומרים בתפילת יום טוב;"ומפני חטאינו גלינו מארצנו". ללמדך, שלא די להתגורר פיזית בארץ ישראל, אלא יש להתנהג באופן שנהיה ראויים למתנת השי"ת.שנתבונן ב"מפני חטאינו", קרי; נחזור ונחזיר את עם ישראל בתשובה, ולא נגרום ח"ו בסכלותנו לעצמנו להיות בגלות ב..תוככי ארצנו הקדושה. והזמן גרמא ימי הרחמים והסליחות דחודש אלול, ימי ההכנה לשנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה ולגאולה שלימה!

כ"ז במנחם-אב תשע"ב