ב"ה יום שלישי, כ"ג שבט תשפ"ב | 25.01.22
"עכשיו הזמן לדבר בכללות ולא בפרטיות" / סיפור נפלא אודות דמותה הקדושה והמופלאה של הרבנית נ"ע
מאז הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה ...
להורדה: 'קול מנחם' פרשת בראשית בלה"ק

בשבוע שעבר התקיימה חגיגת הבר מצווה לבנו של הרה"ח ר' מאיר גוטניק שי', היוזם והמממן של החומש "קול מנחם" בו מלוקטים פירושי הרבי על פרשיות החומש, המותאם במיוחד לשימוש בבתי כנסת.

לכבוד הבר מצווה חולקה לנוכחים תשורה מיוחדת ובה תדפיס מתוך החומש בעברית הנמצא כעת בהכנה. התדפיס הינו על חומש בראשית וניתן להתרשם בו בקובץ המוגש כעת להורדה, בלעדי לשטורעם.

     3 תגובות לכתבה זו
 
בדין "אל יפזר יותר מחומש"
"אך כל חרם אשר יחרם איש לה' מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא לה'" (כז, כח) מפסוק (ויצא כח, כב) "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" לומדת הגמרא (מסכת כתובות נ, א) מקור לתקנה שתקנו באושא: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש". והנה בדין זה ...
    
 
למסור נפש בלי חשבון
"ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם" (כב, לב) על הפסוק (אמור כב, לב): "ונקדשתי בתוך בני ישראל" דרשו חז"ל (בתורת כהנים שם): "מסור את עצמך וקדש שמי וכו' מיכן אמרו כל המוסר עצמו על מנת לעשות לו נס אין עושים לו נס, ושלא לעשות לו נס עושין לו ...
    
 
פיקוח נפש דוחה שבת
"ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" ( יח, ה) מפסוק זה נלמד הדין שפיקוח נפש דוחה את השבת, כמבואר בגמרא (מסכת יומא פה, ב): "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" – "וחי בהם ולא שימות בהם". עוד מובא בגמרא (שם) לימוד נוסף על ...
    
 
דיבורים המושכים את האדם
הרמב"ם מביא את חומרת איסור לשון הרע בשני מקומות: בהלכות דעות (פ"ז ה"ג) ובהלכות טומאת צרעת (בסופן). בהלכות טומאת צרעת כותב הרמב"ם: "וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת... אות ופלא היה בישראל כדי להזהירם מלשון הרע, שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו... ואם עמד ...
     1 תגובות לכתבה זו
 
מכירת כלי חמץ לנכרי
"מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך" (יג, ז) בדין מכירת חמץ לנכרי כתבו הפוסקים (הנודע ביהודה בשו"ת שיבת ציון סי"א. החתם סופר בשו"ת או"ח סק"ט), שלא ימכרו את הכלים עצמם, שאם כן יהי' צריך להטבילם כאשר חוזר וקונה אותם מהנכרי לאחר ...
    
 
הידור מצוה במצוות ובקרבנות / פניני תורה

"עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארממנהו" (שמות טו, ב)

מפסוק זה נלמד הדין שחייב אדם להדר במצוה, כמובא בגמרא (מסכת שבת קלג, ב): "דתניא 'זה אלי ואנוהו' – התנאה לפניו במצות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה כו'".

והנה הרמב"ם (בהלכות איסורי מזבח פ"ז הי"א) כותב וז"ל: "הרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו... והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב וכו'".

ויש להבין: מדוע הביא הרמב"ם דין זה רק בהלכות איסורי מזבח – לענין קרבנות, ולא הביא בכלל דין הידור מצוה באותם הדינים שהובאו בגמרא – "סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה וכו'".

המשך בכתבה המלאה

    
 
חיוב נשים בבנין המשכן / פניני תורה

"וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים" (לה, כו), טוו את העזים: היא היתה אומנות יתירה שמעל גבי העזים טווין אותם. (רש"י).

על אף שעיקרו של פירוש רש"י על התורה הוא בכדי לפרש "פשוטו של מקרא", מכל מקום ניתן ללמוד מתוך פירושו אף ענינים מופלאים ע"ד ההלכה. עד"ז ניתן ללמוד מתוך דברי רש"י כאן, שהנשים טוו את הנוצות מעל גבי העזים (ראה בענין המבואר להלן צפנת פענח עה"ת כאן):

הנה לכאורה הדבר דורש ביאור: מהי התועלת בכך שטוו את הנוצות מעל גבי העזים, ולשם מה עשו כן, הרי לכאורה כאשר הנוצות תלושות מן העזים קל יותר לעשות בהם את מלאכת הטוויה.

המשך בכתבה המלאה.

     1 תגובות לכתבה זו
 
"אל ישנה אדם מן המנהג"
"ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים" (לד, כח) נאמר בגמרא (מסכת בבא מציעא פו, ב): "לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם, מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם. ואכלו סלקא דעתך, אלא אימא נראה כמו שאכלו ...
    
 
כל חלב לה' / פניני תורה
"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד" (כז, כ). זך: בלי שמרים, כמו ששנינו במנחות (פו, א) מגרגרו בראש הזית וכו'. (רש"י). מתבאר מפירוש רש"י, שהתנאי הנדרש בכדי שהשמן יהיה ראוי להדלקת המנורה, הוא שיהי' שמן זך בלא תערובת שמרים. ואילו האבן עזרא כתב: "גרגרים שאין ...
    
 
הארון והכפורת / פניני תורה

"ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך" (כה, כא)  ואל הארן תתן העדות: לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר (פסוק טז) "ונתת אל הארן את העדות", ויש לומר שבא ללמד, שבעודו ארון לבדו בלא כפרת, יתן תחלה העדות לתוכו, ואחר כך יתן את הכפרת עליו. (רש"י)

מתבאר מדברי רש"י ש"הארון לבדו" – בלי הכפורת, נקרא בשם ארון. דהיינו שהארון הוא כלי בפני עצמו והכפורת כלי בפני עצמו, אלא שמקומה של הכפורת הוא על הארון.

אך הרמב"ן חולק על רש"י וסובר, שהציווי היה לתת את העדות בארון לאחר שיתן את הכפורת על הארון, וזאת משום "שארון יקרא בהיות הכפורת עליו". דהיינו: דוקא כשהכפורת נמצאת על הארון אז הוא נקרא "ארון".

ביאור מחלוקתם והמשך השיחה בכתבה המלאה.

    
 
שינוי רשות בשור המועד
"או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו" (כא, לו) כתב הרמב"ם (הלכות נזקי ממון פ"ו ה"ו): "שור שהועד ונמכר או ניתן במתנה חזר לתמותו שהרשות שנשתנית משנה דינו". והנה דין זה שבשינוי הרשות חוזר השור לתמותו, הביא ...
    
 
שכר מצוות בעולם הזה
"כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך" (כ, יב) נאמר בגמרא (מסכת קדושין לט, ב): "תניא דבי ר' יעקב אומר: אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית המתים תלויה בה, בכבוד אב ואם כתיב (ואתחנן ה, טז) למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, בשלוח הקן ...
    
 
בגדר חיוב לחם משנה
"ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה" (טז, כב) מפסוק זה לומדת הגמרא (שבת קיז, ב) שיש לבצוע בשבת על שתי ככרות שלימות: "אמר רבי אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב 'לחם משנה'. אמר רב אשי חזינא לי' לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא, אמר 'לקטו ...
    
 
קרבן פסח בי"ד שחל בשבת
"והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" (יב, ו) נאמר בגמרא (מסכת פסחים רפ"ו): "ת"ר הלכה זו (שפסח דוחה שבת – רש"י) נתעלמה מבני בתירא, פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת, שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו, שלחו ...
    
 
מה קרה עם הברד?
"ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה" (ט, לג) לא נתך: לא הגיע, ואף אותן שהיו באויר לא הגיעו לארץ... ומנחם בן סרוק חברו בחלק (יחזקאל כב, כב) כהתוך כסף, לשון יציקת מתכת... אף זה לא נתך לארץ לא הוצק לארץ. (רש"י) רש"י מביא שני ...
    
 
רשע, אבל פסול לעדות?
המרים יד על חברו נקרא רשע. האם הוא פסול לעדות או לא? מחלוקת הראשונים והייסוד למחלוקתם. עניין בנגלה מעובד ע"פ שיחות הרבי
    
 
כניסת הנפש הקדושה באדם
מתי היא כניסת הנפש הקדושה באדם? ביום י"ג שנים ויום אחד, או בשעת המילה? ביאור דברי רבינו הזקן * עניין מעובד משיחותיו של הרבי
    
 
אופן לימוד התורה בדרך
לא לעיין בהלכה בדרך, או לא לעסוק בעיון, מהי סברת המחלוקת – האם מותר ללמוד תורה בעיון בדרך. עניין בנגלה משיחות הרבי על פרשת השבוע
    
 
כיבוד אב ואם ל"בני נח"?
גמרא מפורשת היא: כיבוד הורים נצטוו ישראל במרה. אם כן קשה, כיצד נענש יעקב שלא קיים מצוות כיבוד אב ואם? רעיון מעובד משיחות הרבי
    
 
הנושא אשה מוחלין לו עוונותיו
ג' טעמים מדוע צריכים החתן והכלה להתענות ביום חופתן, והנפק"מ ביניהם. רעיון מעובד בנגלה משיחותיו של הרבי על פרשת השבוע (חצי שיעור)
     2 תגובות לכתבה זו
 
חסידות או שטות?
האם מותר לבזבז יותר מחומש? בפי' המשניות - "זו מידת חסידות", ובהלכות ערכין: "זו שטות". עניין מעובד בנגלה משיחות הרבי על פרשת השבוע
    
 
גדר מצוות לפני מתן תורה
בגמרא מובא משמו של רב: "קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה שנאמר "עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו'", ולכאורה הרי זו משנה מפורשת
     1 תגובות לכתבה זו
 
דין גדלות בבני נח
כיצד לומדים שאין משיאין את האשה אלא מדעתה מרבקה, שהייתה בת שלש שנים שנישאה? רעיון ב'נגלה' לפרשת השבוע משיחות הרבי (פניני תורה)
     1 תגובות לכתבה זו
 
האם זו הכנסת אורחים?!
המלאכים "נראה כמו שאכלו", נמצא שאברהם לא קיים הכנסת אורחים, וא"כ נכשל שהפסיק קבלת פני השכינה. רעיון קצר ומעובד משיחות הרבי
     1 תגובות לכתבה זו
 
"שלא יאמר אותו צדיק"
'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול', בכדי שלא יהיה פתחון פה לאברהם אבינו, או בגלל "מוצא שפתי לא אשנה"? רעיון לפרשת שבוע מתוך שיחות הרבי
     1 תגובות לכתבה זו
 
יש לכם ידיעה? תמונה בלעדית? מזל טוב? דעה בנושאי אקטואליה? שילחו אלינו ונפרסם