ב"ה יום שלישי, כ"ג שבט תשפ"ב | 25.01.22
משיב כהלכה. הרב יורקוביץ'
משיב כהלכה. הרב יורקוביץ' צילום: י' בלינקו
דיני פרחים לשבת ויו"ט בשנת שמיטה ● הלכה
הרב ברוך בועז יורקוביץ'
שאלה: במשפחתנו יש מנהג לקנות פרחים לכבוד שבת ויו"ט. אבקש לברר מהם הבעיות ההלכתיות שיש בפרחים בשבת וביו"ט וכן במה צריך להיזהר בקניית פרחים בשנת שמיטה?

תשובה: אנשים רבים קונים פרחים ושושנים לכבוד שבת ויו"ט. והשאלה בפי רבים היא כיצד דרך הטיפול בהם בשבת וביו"ט. מה ההלכה בנדון החזקתם במים, הוצאתם מהמים, טלטול האגרטל בהם הפרחים נמצאים וכן האם מותר להוסיף מים לאגרטל.

מנהג או דין

תרתי בספרות המנהגים העניפה אחרי מנהג זה ולא מצאתי שום איזכור אודותיו. אך במנהגי מהרי"ל כתב (מהד' מכון ירושלים - עמ' ריב סעי' יט; הובא גם ברמ"א סי' שלו ובמשנה ברורה שם ס"ק נ"ג) שמותר להעמיד תוך המים בשבת ענפי האילנות שקוצצין בימות החמה לשמוח בהן בבית עכ"ל. נמצינו למדים מדברי המהרי"ל שנושא קניית פרחים לכבוד שבת ויו"ט אינו מובא בתור 'מנהג', אלא המהרי"ל דן ב"היבט ההלכתי" האם מותר לעשות כפי שנהגו אותם האנשים או לא, ודו"ק. [ובזה יובן מה שכתב שעושים כן "לשמוח", ובפשטות אין מצוות "שמחה" בשבת].

הדסים לשבת

הגמרא במסכת שבת (לג, ב) מספרת: על רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר שיצאו מן המערה לאחר שהתחבאו בה מפני הרומאים שתים עשרה שנים. ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. אמר רבי שמעון: "מניחין חיי עולם, ועוסקים בחיי שעה". (=עוזבים את לימוד התורה שמביא את האדם לעולם הבא ועוסקים בפרנסה שזה חיי שעה). כל מקום שהיו רבי שמעון ורבי אלעזר בנו נותנין את עיניהם מיד היה נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם! חזרו והלכו וישבו במערה שנים עשר חודשים נוספים. מקץ שנה אמרו: "משפט רשעים בגיהנם" והוא שנים עשר חודש. אולי לאחר שישבנו שנים עשר חודש נוספים כופר לנו. יצאה בת קול ואמרה: צאו ממערתכם!

כשיצאו מן המערה בשנית ראו אנשים עוסקים במלאכתם. כל מקום שהיה רבי אלעזר מכה במבטו, היה אביו רבי שמעון מרפא. אמר רבי שמעון לבנו: "בני די לעולמי אני ואתה", שנעסוק בתורה לבד, והבריות יעסקו גם בפרנסתם.

משהגיע ערב שבת ראו זקן אחד שהיה אוחז בשתי חבילות הדסים ורץ כדי להגיע לביתו לפני שתיכנס השבת קודם חשיכה. שאלו אותו רבי שמעון ורבי אלעזר: בשביל מה אתה צריך את חבילות ההדסים? השיבם הזקן: לכבוד שבת כדי להתענג על הריח בשבת. הקשו עליו מדוע לא תסתפק בחבילה אחת? השיבם הזקן: "אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור" אמר רבי שמעון לבנו: ראה כמה חביבין מצוות על ישראל ונחה דעתו.

המהרש"א (שם, ד"ה חד כנגדו וכו') מביא שהיות ונאמר זכור ושמור בדבור אחד נוהגים להדליק שתי נרות לכבוד שבת, וכמו שהדלקת נרות לשבת סגולה לבנים חכמים כך גם ההדסים סגולה לבנים צדיקים שנקראו הדסים.

ואכן אנו מוצאים שהמגן אברהם (סי' רסב סעי' א) כתב על האר"י ז"ל, שהיה מקפיד מאוד (לאכול על שולחן של ארבע רגליים דוגמת שולחן המקדש) ולברך על שתי אגודות הדס בכל שלשת הקידושים וכו'. וכן אנו אומרים בליל שבת "בחמרא גו כסא ומדאני אסא" וכו'.

שבת

אחת ממלאכות שבת היא מלאכת הזריעה. איסור מלאכה זו אינה אמורה לגבי זריעה בקרקע בלבד אלא גם על הזריעה במים. וכן אנו מוצאים בשו"ע (או"ח סי' שלו סעי' יא; ובשו"ע אדה"ז סעי' יז) על השורה חיטים ושעורים וכיוצא באלה במים הרי זה תולדת זורע, וחייב אף אם הכניס כל שהוא. הכנסת החטים והשעורים למים נעשתה בעבר כדי להנביטם, ולכן העושה זאת עובר משום זורע. שונה הדין לגבי צמחים שמכניסים אותם למים לשמור על טריותם.

אך לקבץ מיני פרחים בשבת ולעשותם זר כדי להניח באגרטל, אסור. מפני שבכך הוא יוצר את יופי הפרחים והרי זה אסור מדרבנן (שהרי זה דבר שאינו מתקיים), משום תיקון מנא ומכה בפטיש (שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' עג; שולחן שלמה ח"ג סי' שלו סעי' יא ס"ק יב).

החזרת הפרחים לאגרטל

הדיון בגמרא לא היה לגבי פרחים אלא לגבי הלולבים בימי חג הסוכות, שכן בעבר לא היו נרתיקי ניילון השומרים על טריות הלולב, ולכן הלולב היה מוחזק בכלי עם מים. אבל ממנו נלמד לשאלות זמננו. במשנה במסכת סוכה (מב, א) שנינו: מקבלת אשה מיד בנה ומידי בעלה ומחזירתו למים בשבת. רבי יהודה אומר: בשבת מחזירין ביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין.

ממשנה זו למדים אנו כמה חידושים.

א. מותר לאשה לטלטל את הלולב בשבת (בבית המקדש קיימו מצוות לולב בשבת) ויו"ט, (אף שהאשה פטורה ממצוות ארבעת המינים).

ב. מותר להוציא מתוך המים את הצמח שבתוכו כל עוד לא הוציא שורשים.

ג. בחג מותר אף להוסיף מים.

וכך נפסק להלכה בשו"ע (סי' תרנד סעי' א וכן פסקו גם האחרונים) שבחג מותר להוציא את הלולב מהמים ולהחזירו, ואסור להחליף את המים. כמובן דין זה יהיה גם לפרחים, אלא שלפי דברי הרמ"א (סי' שלו סעי' יא) יהיה אסור להחזיר שושנים הנפתחים מלחלוחית המים, והדבר דומה לזורע.

לגבי החג נפסק שמותר להוסיף מים אבל אסור להחליף. ובשבת אסור להוסיף מים.

שאלה שמתעוררת לעיתים היא מה יעשה אדם שקנה אגודת פרחים ושכחו להכניסם למים לפני כניסת השבת. בשאלה זו נחלקו הדעות, והובאו הדברים במשנה ברורה (סי' שלו ס"ק נד). יש אומרים שמה שהותר בשבת הוא רק להחזיר צמחים אל כלי של מים ממנו הם נלקחו והיו שם לפני השבת. ויש אומרים שאפילו לכתחילה מותר להכניס פרחים בכד שיש בו מים מזומנים מערב שבת, ולא אמרו אלא להוסיף עתה מים משום טרחא יתירה. (זוהי דעתם של הפרי מגדים במשבצות זהב סי' שלו סעי' י ובשו"ע אדמו"ר הזקן שם סעי' יח ובאגלי טל מלאכת זורע סעי' יא). ומדיוק לשון אדמו"ר הזקן (שם) נראה שפוסק שמותר להעמיד את הצמחים (אבל לא פרחים שנפתחים מלחלוחית המים) אפילו בפעם הראשונה בתוך מים שמונחים בכלי קודם השבת כפי שכתב "ואפילו העמידם במים מבעוד יום אסור להוסיף עליהם מים בשבת".

דעת המשנה ברורה היא שאפשר לסמוך על המקילים אם שכח להעמיד את הפרחים מבעוד יום, כיון שאין בזה חשש דאורייתא. וצריך לחזור ולהדגיש שכל האמור הוא לגבי פרחים שאינם נפתחים בשבת, ופרחים הנפתחים מלחלוחית המים-אסור להכניסם או להחזירם בשבת.

הערה נוספת אם הכניסו ענפי אילן למים והם היכו שורשים-אסור יהיה להוציאם מתוך המים בשבת או להחזירם משום זורע וקוצר. וכן יהיה אסור לעשות בשבת כל דבר הגורם לגידול הצמחים, כגון להעבירם מצל לשמש, או לפתוח חלון או תריס שיביאו לגדילתם של הפרחים (פסקי תשובות סי' שלו סעי' יא).

טלטול האגרטל

לגבי טלטול האגרטל הביאו להיתר, אלא שכתבו להיזהר, במקרה שיש באגרטל שושנים הנפתחים, לטלטל את האגרטל בנחת, שכן נדנודו גורם לפתיחת השושנים. בשער הציון (סי' שלו סקל"ח) מביא לענין טלטול שהפרי מגדים מפקפק קצת. ישנם דעות שאוסרים טלטול האגרטל בגלל שהוא מוקצה מחמת שיש בו חסרון כיס, וכלי יקר העשוי לנוי אסור לטלטל.

אבל לפי שיטת אדה"ז (סי' שח סק"ד) שרק כלי שמלאכתם לאיסור אסור משום מוקצה מחמת חסרון כיס. נראה אם כן, שאגרטל יקר מותר לטלטלו (וראה במה שהאריך בזה בילקוט יוסף סי' שח הע' ב)

שמיטה

בלוח דבר בעתו (תשס"ח עמ' 895) כתב: "מותר לקטוף פרחים לייפות את שולחן סעודת המצוה או את הבית לכבוד החג/השבת גם אם הקטיפה מעודדת את הצמיחה, אך אם אין זו המטרה. לחזון איש זצ"ל צריך לקטוף בשינוי כל שהוא (שלא על ידי זומר מומחה) ויש אומרים שצריך לחתוך כל ענף מבסיסו.

אם אין לפרחים טעם וריח ואינם מאכל בהמה, אין בהם איסור ספיחים ולא קדושת שביעית אבל אסור לקנותם מהחשוד על השביעית (אך אם קיבלם במתנה, מותרים) ויש אומרים שאם עשויים לנוי (ובודאי אם יש בהם טעם וריח) יש בהם קדושת שביעית. כשפג ריחם, בטלה מהם קדושת שביעית".

סיכום

גם אם ייחד פרחים שאינם נפתחים וענפי אילנות מבעוד יום לנוי בבית (כך שאין בהם משום איסור טלטול מוקצה), מותר להניחם באגרטל מים בשבת וביו"ט גם אם היו מבעוד יום באגרטל. פרחים הנפתחים אסור.

אם היו הפרחים באגרטל מבעוד יום, בשבת אין להוסיף מים על אלה המצויים באגרטל מבעוד יום. אבל מותר להוציאם מהמים בהם היו מבעוד יום, אף אם לא הכו שורשים במים, אבל ביו"ט מותר להוסיף מים.

פרחים הנפתחים אסור להחזירם למים. ענפי אילנות מותר להחזיר, בין בשבת בין ביו"ט.

האגרטל, שבו פרחים וענפי אילנות, אינו מוקצה ומותר לטלטלו מותר להריח פרחים ועשבים גם במחובר ואין חוששים שמא יתלוש (משא"כ בפירות).

(שמירת שבת כהלכתה פרק כו, סעי' כה-ו).

כ' בתמוז תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
18
1. מאמר יפה וממצה
כ' בתמוז תשס"ח
2. כדי לא להיכנס לבעיות
כדאי לרכוש פרחי משי ,אמנם זה יותר יקר ורב פעמי,אז תשלם בתשלומים וכל שבוע תגיש לרעי' את הקבלה של התשלום הבא...
כ' בתמוז תשס"ח
3. מנהג יפה שמדריכי חתנים יכולים ללמד
גורם לאווירה טובה וחיובית ומשמח את הרעי'. האם מישהו יודע משהו ממנהגי בית הרב בנושא?
כ' בתמוז תשס"ח
4. המשך ל-2
בשל שנת שמיטה וכדאי לא להיכנס לבעיות אני לא קונה השנה בכלל פרחים
כ' בתמוז תשס"ח
5. שיחה מפורשת של הרבי
כמדומני בא' השבועות האחרונים בתורת חיים הרבי אומר שזה מנהג ישראל לקנות פרחים לשבת!!!!!
כדאי שמישהו יעלה את קטע הוידיאו המדהים הנ"ל
כ' בתמוז תשס"ח
6. л2
פרחים ממשי??? מה זה ? האשה אוהבת פרחים אמתיים
כ' בתמוז תשס"ח
7. מאמר מקיף על פרחים בשמיטה
בתחילת שנת השמיטה פורסם בשטורעם מאמר מקיף על פרחים ועציצים בשנת השמיטה שנכתב ע"י הרב מרדכי ביסטריצקי. מהי דרך הגידול , מהם החשששות ההלכתיות בקניית פרחים בשנת השמיטה, ומה הלכה למעשה
לדעתי חשוב שתוסיפו לינק לקריאת המאמר בהמשך למאמר הנ"ל כאן.
כ' בתמוז תשס"ח
8. אפשר לקנות בכפר
כל יום שישי יש אברך יקר מאנ"ש שמוכר פרחים בהכשר מהודר.
כ' בתמוז תשס"ח
9. ל-5 זה שיהודים קונים פרחים לא הופך קניית פרחים למנהג ישראל
וכידוע שמנהג ישראל תורה
ואף שבגמרא מוזכר שיהודים קנו הדסים לכבוד שבת וכמו שהרב מביא כאן שאפילו מזכירין את זה באזמר בשבחין אין מנהג ישראל לקנות הדסים.
אבל זה דבר טוב לקנות לאשתו פרחים לשבת (ומניסיון אישי זה אף מוסיף בשלום בית)
אבל אם זה מנהג יש לזה נפק"מ להלכה.

ול-3 אומרים שהרבי היה קונה פרחים לאשתו
סיפורה של א' מנשות חב"ד שהביאה לרבנית זר פרחים לביתה ליום הולדתה וראתה על השולחן זר פרחים יבשים ענק וכשהעירה שהזר יפה מאוד, הרבנית אמרה :דאס איז פון מיין מאן (= "זה מבעלי").

לרב יורקוביץ

אין ספור תודות על המאמר המקיף וממצה
כ"ג בתמוז תשס"ח
10. הרב יורקוביץ = מאיר פנים ומקבל את כל אדם בספ"י
אז נכון שהוא רב חסידי שמרבה להתוועד (כמעט כל שבת עם קהילתנו בלוד ומחוצה לה) ולפעמים בהתוועדות יש מצבים של געגועים או שדורש מהקהל, אבל רבש"ע בכתבה על פרחים !!!
אין לכם תמונה יותר מתאימה ???
כ"ג בתמוז תשס"ח
11. וואללא אז למה אנחנו מסתבכים עם האגרטל המעצבן על השולחן
תודה לרב
ולשטורם לזיכוי הרבים
כ"ד בתמוז תשס"ח
12. מד"א השיכון, אין כמוכם
מרביץ תורה בכל מקום, ובזכותו, ומאז שדורש ברבים (תרתי משמע) לקבוע שיעורים והמד"א עצמו מוסר שיעורים, השיכון נהיה מקום שוקק תורה ואפשר למצוא יהודים רכונים על ספריהם בבהמ"ד עד מאוחר

עלו והצליחו
כ"ה בתמוז תשס"ח
13. האם אפשר למצוא שיעוריו של הגרב"ב יורקביץ כאן באתר ?
כ"ו בתמוז תשס"ח
14. אנו כבר בסוף שנת שמיטה !! זה מאוד מעניין וחבל שזכינו לכך רק עכשיו
תודה לרב יורקוביץ על המודעות בהלכות הצריכות ואינן ידועות (לי לפחות)
ז' במנחם-אב תשס"ח
15. מה קורה עם המדור "תורני"
למה הוא לא מתחדש?
י"א במנחם-אב תשס"ח
16. לרב יורקוביץ שליט"א
אנו צמאים לדבר ה'
ולא כולם יכולים לכתת רגליהם עד לוד לשיעור היומי של הרב

במטוטא מכם לפרסם מאמרים לתקופות תכופות

"שטורם" תודה על העבר ודרישות על העתיד.
י"ז במנחם-אב תשס"ח
17. לכ' המערכת כבר יותר מחודש שלא חודש המדור
ומאוד נשמח לקרוא עוד מאמרים מהרב יורקוביץ ואחרים

תודה מראש
כ"א במנחם-אב תשס"ח
18. תודה רבה על המאמר

שבת שלום!
כ"ח בתשרי תש"ע