ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
רבותי! פקחו עיניכם!

"מלחמת הרב שטרן נגד אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע הוא סימפטום מלחמת ציוני נאמן נגד גדול הלוחמים בציונות" (הרב טוביה בלוי, עלה במחשבה)

פרשת המקווה באלקנה שהסתיימה (לעת עתה –הנני מקווה) בנצחון הרב הלאומי  מהווה עוד ביטוי ליריבות האידיאולוגית העצומה, עד כדי קוטביות, בין נושאי הדגל הלאומי (דתי) לבין חב"ד.

הדברים מחייבים הבהרה וחידוד כי רבים – רבים מאד במחנה חב"ד ומחוצה לו, טועים טעות חמורה בענין זה בגלל "שותפות" לדיעה בנושא שלימות הארץ.

החמור הוא שיש לדיעה מוטעית זו השלכות רציניות בתחום ההתנהגות של רבים מבני הנוער שלנו.

מבחינה זו, יש בפרשה זו, בדיעבד כמובן, גם צד חיובי, של "יתבררו ויתלבנו הדברים".

אציין כי אין בציבור החרדי יריבות רעיונית של ממש לחב"ד, הכוונה לא רק לציבור החסידי הגדול ולחלק גדול מן הציבור הליטאי, אלא גם לאותו חלק, המורכב ברובו מפוליטיקאים ולבלרים, הממשיך לשאת את דגל השנאה, מורשתו של אותו צורר. אף קבוצה זאת, גם אם היא ניתלית באמתלאות שונות ומשונות, אין לשנאתה בסיס רעיוני אמיתי, והיא באה ממניעים אישיים של קנאה , כמו אצל מייסדה. מעבר לזה, ובעיקר, כבר הוכח באופן ברור כי מייסדיה וראשיה הם יוצאי המחנה הלאומי, שהיו נאמנים ל"אתחלתא דגאולה", עד שהחליפו עורם מסיבות טקטיות של כסף וכבוד. כך יש למנות גם את " דגל התורה" כחלק אינטגרלי של המחנה הלאומי, מבחינה רעיונית כמובן, בהחלפת לבוש ומסגרת ושפה (על החלפת לבוש ושפה לצורך מלחמה ראה במדבר, כ"א, א', וברש"י שם).

על הקוטביות הרעיונית החריפה, בין חב"ד לבין המחנה הלאומי, קוטביות שמתבטאת גם באורח חיים ודרך חשיבה וכו' וכו', יודעים ומודים כל דברי (ד' פתוחה, ב' דגושה) מחנה זה, ואף מסבירים אותה. ראה מה שפורסם לאחרונה –מאמרים של הרב דניאל שילה, הרב יואל קטן, הרב פילבר ועוד. כן ראוי לעיין היטב במצע המפורט של הרשימה הלאומית , שסימנה טב, בבחירות לכנסת האחרונה: "אני מאמין" ברור וחד משמעי שכמעט כל סעיף מעשרות סעיפיו נוגד תכלית ניגוד, ובהתרסה, את דעתו הקדושה של הרבי בכל פרט ופרט, בהשקפות ובשאיפות ובכיוון של אורח חיי הציבור והפרט.

רק אצלנו, משום מה, מחפשים בפנסים פגמים ויריבות מדומה בציבור החרדי ובולעים בשמחה ובקורת רוח את יריקות המחנה הלאומי (הדתי כמובן).

מובן מאליו שאין מדובר בכל הציבור הגדול הזה, שרבים מאד ממנו הם אישית ידידים נאמנים ואף אוהדים. מדובר באותם אישים מובילים ובעלי מעמד, כולל רבנים,המכירים היטב את הרעיון הלאומי ונאמנין לו נאמנות מוחלטת, ומאידך ידועה להם ומוכרת היטב שיטת חב"ד, שיטת הרבי, באותם נושאים שהם במרכז המחשבה הרעיונית  הלאומית –דתית. הללו יודעים בברור, מה שאולי לא ידוע לרבים בתוכנו,את היחס האמיתי של הרבי לשיטתם, על כל השלכותיה בכל תחומי פעילותם הציבורית והפוליטית, ובאורח החיים הפשרני.

נחזור: שנאת האישים המוזכרים, בהם חלק נכבד של רבני הציבור האמור, חריפה ועולה עשרות מונים על שנאת אנשי "דגל התורה", אם כי - יש להזכיר שוב ושוב – הורתו ולידתו של "דגל התורה", וכל הווייתו, בתחום המחנה המזרחיסטי. כידוע לכל מי שמכיר את הביוגרפיה של מייסדיו.

השנאה והיריבות הנידונה חריפה יותר וגדולה יותר, והסיבה לכך פשוטה: שנאה זו נובעת ממניעים אידיאולוגים עמוקים הנוגעים לשורשי החשיבה והעמקה הרעיונית של ציבור זה, בשעה שמניעי השנאה שמקורה בבני ברק היו ביסודם מניעים אישים של קנאה.

הדברים האמורים נשמעים הזויים ומרוחקים מן המציאות, לאור ההתייחסות החיובית של הציבור הלאומי אל תנועת חב"ד, הרואה בה, בצדק כמובן, מוקד לעמידה על שלימות הארץ, וממילא לתמיכה במאבקים הפוליטיים של הציבור הזה. ולכן היא מנוצלת למאבקים אלה. להזכיר: קיים הבדל עצום בין מאבק נגד עקירת ישובים ר"ל וגירוש תושביהם –מאבק צודק מאין כמוהו מכל הבחינות, לבין מאבקו של הרבי נגד ויתור על אף שעל, וזה המרחק בין גוש קטיף לרמאלה, שכם וחן-יוניס.

מלחמתו של הרב יהודה שטרן נגד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע הוא סימפטום של מלחמה של ציוני נאמן נגד גדול הלוחמים בציונות שראה בה - גם בציונות הדתית - סכנה עצומה ליהדות (כפי שהוכח עתה בבירור).

מלחמה זו ושנאה זו מופנות בראש ובראשונה לגדול אוהבי עם ישראל וארץ ישראל בדורנו שהוא בד בבד גדול הלוחמים – נגד כל שיטה פסולה בעמנו גם אם היא עטופה בלבוש דתי.

הסכיתו ושמעו:

עומדים לבנות מקווה באלקנה. במקווה זה יש, לפחות, שני בורות טבילה. להכשרת בורות הטבילה אמורות לבוא לידי מימוש גם שיטת ההשקה, המקובלת בארץ הקודש זה דורות, וגם שיטת הזריעה שהוכנסה כחומרה נוספת בעשרות השנים האחרונות.

באים יהודים ומבקשים שבאחד מן הבורות תיושם גם שיטת "בור על גבי בור", אשר רובם ככולם של הפוסקים רואים בה הידור גדול, ויש הסבורים שזה הידור גדול יותר משאר השיטות, וזאת לפי הכלל ההלכתי שבמקווה יש להדר כל מה שאפשר להדר.

נשים לב:

1. לא מדובר ששיטת בור על גבי בור תיהיה השיטה היחידה, אלא שיוכנסו בבור זה שלוש השיטות.

2. לא מדובר בבור טבילה יחיד, כי יש מלבדו עוד בור אחד לפחות (אם לא יותר) שיופעלו בו, משום מה רק שתי שיטות.

3. לא מדובר בהוצאה כספית נוספת, כי הסכום הדרוש הובטח, הן על ידי הממשלה  (על פי מסמך רשמי שהוגש לשטרן) וכן - בכל מקרה – על ידי אנ"ש, לכיסוי כל הוצאה נוספת עם ערבות בנקאית של המבקשים. אגב- לא מדובר בהוצאה גדולה במיוחד.

4. המבקשים לא יוכלו להשתמש במקום שאין בו הידור של בור על גבי בור, דבר שיחייב נסיעת נשים (לבדן כמובן) בלילה בשטחים.

5. הובאו להרב שטרן מכתבים ופסקי דין של כל הפוסקים מכל החוגים בעד הסידור הזה. אף שוגרה אליו הצהרה של הרב הממונה על המקוואות מטעם המועצה הדתית בירושלים כי בירושלים נבנה כל מקווה חדש עם בור אחד לפי שיטת חב"ד (והדבר כבר יושם בלמעלה מ-10 מקוואות ברחבי ירושלים)

אל מול כל זה עומד הרב שטרן ומכריז: לא יקום ולא יהיה!

הנימוק המוצהר: סמכות "מרא דאתרא"!

בהתאם לכך מצא השופט אליקים רובינשטיין סעיף בחוק המדינה (החילוני) שהסמכות בכל כגון דא היא בידי הרב המקומי.

לא ברור הצדק שבדבר. האם יש לאי מי, הן בהלכה והן, להבדיל, בחוקי ומשפטי כל העולם, סמכות אפיפיורית, כאשר ברור שאין כל נימוק הגיוני או הלכתי לדבר.

בפסק דינו, אכן, חוזר רובינשטיין לא אחת על ביקורת, רמוזה וגלויה, ואף פליאה על התנהגות הרב שטרן והוא תולה זאת במערכת יחסים עכורה בינו לבין אנשי חב"ד במקום.

בקשר ל"מערכת עכורה" זו מפיצים האנשים הנאמנים לשטרן רמזים ואף דברים מפורשים על התנהלות אנשי חב"ד במקום. רק שוטה מובהק יקנה את ההסבר הזה: רב בישראל שומר טינה לכאלה שלא התייחסו אליו כראוי. – וזאת גם נקבל את ההנחה כי בך היה עובדתית וכי הקולר תלוי אך ורק בצד השני  – ובגלל זה הוא מונע הקמת מקווה בשיטת חב"ד! דומה ש"לימוד זכות" זה מלמד חובה על שטרן יותר מן ההסבר המוצע בשורות אלה!

הוא הדבר בקשר לטענה המושמעת על ה"משיחיסטיות" של אותם אנשי חב"ד: כותב שורות אלה פירסם לא אחת, ובצורה ברורה, את דעתו על נטע זר זה של ה"משיחיזם" ואף ספג על כך התקפה בשבועון "בית משיח". אך -מארא בעלמא כולא – מה ענין שמיטה להר סיני? –אכן, כידוע, כל שונאי חב"ד מנפנפים ב"משיחיזם" להצדיק את דבריו!

מה מאחורי כל זה?

אינני יודע אם שטרן יודה בפה מלא, אך הדברים גלויים ומדברים בעד עצמם: מאחורי כל זה השנאה האידיאולוגית העמוקה של המחנה הלאומי לחב"ד. זה מצטרף למאמרים המפורטים שפורסמו בעיתוני אותו מחנה נגד חב"ד ונגד הרבי.

רבותי! פקחו עיניכם!

כ"ז בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
41
1. דברים כדרבנות
הנביא אין בישראל? וכי אי אפשר לעקוף את כב' הגאון הרב שליט"א ולעשות מקוה בבית פרטי?
הרי כל בר-בי-רב דחד-ימוא יודע שלא נחוץ להתמודד ראש בראש עם כאלה. בעקיפה אלגנטית מבלי לחצות אף קו לבן (אדום), ניתן לפתור את כל ה"בעיות" האלו

ותן לחכם ויחכם עוד.

בהצלחה רבה בכל.
כ"ז בתמוז תשס"ו
2. יותר גרועים מאנשי "דגל התורה" ?
שנים רבות למדנו את כתבותיו המנומקות של הרב בלוי, על כך שמקור ההתנגדות היא "בני ברק" והנה פתאום מתברר ש"יהודה ושומרון" גרועה מבני ברק ?

פליאני?
כ"ז בתמוז תשס"ו
3. נגד המשיחיסטים
אינני מכיר אישית את הרב של אלקנה ואת מניעיו.

אבל שמעתי שהחבדניק במקום הוא משיחיסט קיצוני שמכפיש את שמה של חב"ד שם.

יתכן שאם הרב בלוי עצמו היה גר באלקנה, הרב שם לא היה מתנגד להקמת מקווה חב"ד במקום.
כ"ז בתמוז תשס"ו
4. סליחה
הרב בלוי, תודה על האמת: אתה תומך העיתון בית משיח וכותב שם מאמרים, והרב שטרן צודק במאה אחוז שיש לבער את התופעה האלילית מן השורש גם במחיר חוסר הידור במצוה כזאת. אמונות ודיעות חשובות יותר מאשר חומרות ודקדוקים.
כ"ז בתמוז תשס"ו
5. אי אפשר לחכות עם זה עד אחרי תשעה באב?
כ"ז בתמוז תשס"ו
6. ומה עם הלטאים
הלטאים, שהרב בלוי כל כך חפץ ביקרם, ודואג לאחדות אתם, האם הם נתנו במקום מסויים להקים מקוה לשיטת חב"ד ?
ומה עם הרב אלישיב ? ושאר רבני ערים ליטאים ?
ובעוד שרבני המזרחי יש לנו קשר טוב וחזק אתם גם בנושאים אלו.
אולי בכל זאת צריך לדאוג שהשלוחים שלנו לא יהיו משיחיסטים פנאטים שמרחיקים את כולם מעלנו ?
כ"ז בתמוז תשס"ו
7. מילה בסלע
כ"ז בתמוז תשס"ו
8. הרב בלוי, מאמר חזק מאד!
כ"ז בתמוז תשס"ו
9. תגובה
על כל מקרה שהרב בלוי יראה שרב מזרחיסט מתנכל לחב"ד אפשר להביא 10 מקוואות שרבני המזרחיסטים ובראשם הרב מרדכי אליהו, דחפו לאשר ע"י פרוטקציות ותקציבים לטובת בתי ספר ומקווה חב"ד.וכו' וכו' וכו'.

כל המלחמה כאן, היא בין אנשים וחד משמעית לא בין שיטות.

(מצער לראות כיצד יש בחב"ד שחושבים כהרב בלוי ולכן נלחמים ברבנים מחב"ד וגם נגד רבני המזרחי, זאת למרות המחלוקת האידיולוגית המוצדקת ביו חב"ד לשאר הזרמים.
הרי יש 30 מקוואות חב"ד בערים של רבנים מזרחיסטים גמורים)

באשר לחששותיו הכבדים של הרב בעניין חינוך הנוער החבדי.
המציאות המרה היא שהשוליים של חב"ד מזמן "עקפו" את המזרחי בהדרדרותם. ולכן מוטב לרב בלוי להתמקד בקמפיין שבני הנוער בחב"ד יזהרו ללמוד מתנועת השומר הצעיר....
כ"ז בתמוז תשס"ו
10. תגובה ל-5
אי אפשר לחכות אפילו רגע ויפה שהרב בלוי היחיד בחב"ד שמעיז להגיד את האמת שהרעבנים האלה שונאים את חב"ד וכידוע ההלכה שלפני בית כנסת בונים מקוה ודאי ישוב כזה גדול וותיק. אך אל דאגה שיפנו חלילה את אלקנה יקרא הרב של אלקנה לרבני חב"ד לבוא ולעזור לו ולא יהיה איכפת לו באיזה מקוה הם טבלו אם בכלל
כ"ז בתמוז תשס"ו
11. הרב בלוי הצליח לבלבל אותי.
אני רוצה לראות את תגובת הרב בלוי אם בביכ"נ שלו בנוה יעקב (או ב"בית חנה" בירושלים) ירקדו עם דגלים צהובים ויכריזו 7 פעמים ביום "יחי..חי וקיים..עצמות ומהות".

אז מה רוצים מהרב שטרן?

בינתיים מה מוזר בעיני, שרק בגליון האחרון של עתון בי"מ האחרון ראיתי מכתב למערכת של הרב בלוי.

ואילו במאמרו כאן הוא כותב נגד מה שעתון בי"מ מייצג.

מישהו כאן מבולבל..כ"ז בתמוז תשס"ו
12. מלמד זכות
ל3 אולי בכל זאת תלמד זכות על המשיחיסטים
כ"ז בתמוז תשס"ו
13. 11, היחיד שמבולבל זה אתה
אתה תוקף את המשיחיסטים בעודך קורא "בית משיח"...
כ"ז בתמוז תשס"ו
14. יש לי רעיון לרב בלוי
אני משיחיסת שרוף.

ואני כעת רוצה להקים "חיידר" לילדים משיחיסתי בשכונת נווה יעקב...

אני מצפה לתגובתך הרב בלוי.

כ"ז בתמוז תשס"ו
15. לרבי טוביה
איזה עיתון שלהם התריס נגד ליובאוויטש???...?
כ"ז בתמוז תשס"ו
16. יש רב חבדי שלוקח על עצמו את האחריות?
הרב בלוי כותב בין הנימוקים שהעלו המבקשים: 4. המבקשים לא יוכלו להשתמש במקום שאין בו הידור של בור על גבי בור, דבר שיחייב נסיעת נשים (לבדן כמובן) בלילה בשטחים.

איפה כתוב שבשביל טבילה במקוה בור על גבי בור מותר להסתכן במקום שאפשר לטבול במקוה מהודרת בשיטה אחרת? מאיפה לוקח כבוד הרב את הפסק הזה.

וחוץ מזה אם יש במקווה גם זריעה וגם השקה זה מכסה את כל ההידורים שתקנת בור על בור באה לכסות אז יתכבדו אנשי חבד ולא יכפו על מרא דאתרא של אלקנה לבנות את המקווה דוקא על פי מה שבנו רבני חבד ברוסיה.
כ"ח בתמוז תשס"ו
17. בפתח תקווה חרדים התגדו
למקוה חב"ד ממש במקביל לאלקנה. מה הקשר?

משהו מוזר קורה כאן.
כ"ח בתמוז תשס"ו
18. ל-13
מה אפשר לעשות שזה העיתון הכי אותנטי בחב"ד. גם הרב טוביה בלוי קורא בהשתוקקות בית משיח.
כ"ח בתמוז תשס"ו
19. הרב בלוי נלחם מלחמות שאבד עליהן הכלח
גם אם ההיסטוריה היא כפי שמתאר הרב בלוי. כיום אנשי היתד אינם מושפעים בכהוא זה מהציונות הדתית.

ההפך הוא הנכון: הרב שטרן ודומיו, שהם מיעוט קטן ומבוטל בציונות הדתית, מושפעים בשנאתם לחב"ד מאנשי היתד.

לעומת זאת, רוב רובה של הציונות הדתית, למרות המחלוקת הרעיונית עם חב"ד בנושא הציונות, מיודדת עם חב"ד ותומכת בה, ואף מהווה כר נרחב להפצת החסידות, מה שקשה לומר על החוגים ה"חרדיים", חביביו של הרב בלוי.
כ"ח בתמוז תשס"ו
20. לצערי הגדול, שורת המחץ כאן היא של מגיב 9
אני חושש שהרב בלוי זוכר את נוער חב"ד הירושלמי מימיו הטובים והרחוקים, ואינו מודע לעובדה שהשוליים החבדניקיים מקלקלים את הנוער ה"לאומי" במעשיהם
כ"ח בתמוז תשס"ו
21. פקיד
דומני שזה מכבר הפך בג"ץ את הרבנים לפקידים בלבד.
כגון בעניין שלא לכתוב תאריך לועזי ע"ג מצוות
כ"ח בתמוז תשס"ו
22. למגיב 16
2 הערות:

מקוה עם זריעה והשקה מן הצד - איננה מכסה את ההידור של בור ע"ג בור.
תלמד את הנושא לעומקו ואח"כ תקבע (למרות שאני נוטה להסכים עמך שלא צריך לסכן את החיים בשביל זה).

2. איש לא כפה על מישהו לטבול במקווה חב"דית. המדובר על מקווה נוספת חבדי"ת לאלה המעוניינות לטבול במקווה כזו.
כ"ח בתמוז תשס"ו
23. יישר כוח לרב בלוי - הם שונאים אותנו כי הם מפחדים שחב"ד יקחו להם את הנוער
הם יודעים כי דיעותיהם כוזבות, ולכן הם נלחמים, כי בסופו של דבר, הנוער למטה מבין היטב, כי יש לחב"ד עומק רוחני. גם הרבנים המתיימרים להיות מידידי חב"ד, כמו הרב ד.ד. מיצהר, שמעתי את דיעותיו הקיצוניות נגד חב"ד, וכן החינוך בישיבת מרכז הרב, ואני יודע זאת ממקורות פנימיים.
כ"ח בתמוז תשס"ו
24. אני מסכים לכל מלה של הכותב
אולם נראה לי שכל ההתנגדויות מכל צד שהוא לחב"ד, הוא בגלל מאמרים כאלה.
כ"ח בתמוז תשס"ו
25. מספיק לחרחר מלחמות
מדוע  לפתוח חזית עם הציבור של הכיפות הסרוגות שב"ה יש לאחרונה התקרבות עצומה מצידם לחב"ד.

מצא ותפס את הסיפור של הרב שטרן (שאני לא מכיר את הפרשה באופן אישי, ובכל מקרה אין זה מלמד על הכלל של הרבנים במחנה זה), והוא רוצה להדליק מזה מדורה גדולה.

ועוד בימי בין המצרים!

די!
כ"ח בתמוז תשס"ו
26. החלום ושברו
בחלומי אני רואה:
כיצד יושב הרב בלוי במשרדו, ומנסה לטכס עצה כיצד אוכל לשכנע את בנות התיכון להתנהג בצניעות המירבית כפי שהרבי דרש??מה לעשות?

האסטרטגיה: לצאת במסע הפחדה ונקם, כנגד קוד הלבוש, וההתנהגות, ואף נגד מהלך המחשבה של ה'רחוב' שהוא ---המזרחיסטים---- שסילפו והמציאו שיטה חדשה ביהדות...
זאת בתקווה שכך יוכל לשמר ולייחד את עולמן של תלמידותיו כחבנדקיות נטו...

כשהתעוררתי: עלי היה למהר לחתונה של משפחה חבדית ומיוחסת בירושלים. החתונה נערכה באולם כפול כלומר באותה השעה נערכה באולם הסמוך חתונה נוספת, ומה לעשות של מזרחיסטים.

כשחניתי את הרכב ויצאנו כל המשפחה לצעוד לאולם, החלטתי שאני ינווט באיזה אולם תערך החתונה החבדית בעצמי, ללא עזרה.

פניתי לעבר פתח האולם הקרוב אך מיד נרתעתי לאחורי, לא יתכן חשבתי, שכך נראת חתונה חבדית. קבוצה גדולה של תלמידות התיכון שהלכו בבגדים קצרים צמודים שעשויים מ"נייר" או "מזכוכית"...............

אז פניתי לאולם הסמוך בתקווה ששם נערכך החתונה החבדית, אך שם האנשים היו בעלי כיפות סרוגות...

לכן שטוחה בקשתי לפני הרב בלוי: אנא ממך כפי שמסיים אתה את מכתבך, רבותיי!! פקח אתה את עיניך!!!! בבקשה ממך.

אני אבא לתלמידות שלומדות אצלך בתיכון.
לא מזמן עברתי דירה לשכונה שרובה מזרחיסטית בירושלים.
למה הבנות שלי קונות נעליים ב800 שקל ????? לא כי הם לומדות מהשכנות המזרחיסטיות שאת הנעלים שלהם הם קונים ב80 ש"ח לכל היותר??????
כששאלתי את ביתי מי הכניס לך את השטויות האלה לראש? היא ענתה לי לכל החברות שלי יש, אז גם אני רוצה.

הייתי מאחל לביתי ולכל חברותיה (שלומדות בתיכון שלך להזכירך) שתפסיק ללמוד מחברותיה שמוצצות את כספי ההורים ברדיפה מתמדת אחר מותגים שונים ומשונים מארה"ב, מאיטליה ומצרפת המזוהמת. והטענה היחידה של הבנות היא לכל החברות שלי יש. (וטענה זו אינה טענת סרק....)

הלוואי שבנות חב"ד שהרב בלוי מחנך אותם, היה בהם את התמימות של המזרחיסטיות והיו שקועות בדברים מהותיים, מאשר הרדיפה חסר הפשרות של בנות תיכון חב"ד אחר לבוש לא צנוע. (שמזרחסטיות לעולם לא יעלו על מחשבתם לרכוש בגדים כאלה.)

אם יורשה לי אני יכול להצביע על מקור הבעיה. הרב בלוי מתעלם מכך שהחבדנקיות של היום לא מסתגלות על המזרחיסטיות המיושנות האלה... יש להם חברות טובות בקראון הייטס ומהם הם לומדות, (מהו המקור לקוד הלבוש הפרוץ בקראון הייטס?? על זה עוד לא חשבתי אבל בכל אופן,זה לא נראה לי המזרחיסטים ואפילו לא יהודים... אולי פלטבוש)

בכל אופן מוטב שהרב בלוי יעשה מאמץ להציץ על תלמידותיו ולראות את השפל התרבותי החמור שאליו הדרדרו, זאת ללא כל קשר למזרחיסטיות שהולכות - לא נעים לי לפרט - אבל הרבה יותר "לבוש" מבנות בית חנה.

ולסיום: עצה טובה לרב בלוי, כשרוצים לבער תופעה מכוערת באשר היא, צריך מודיעין. כלומר לדעת מהיכן שורש הרע.
הייתי מציע להביט בהתנהגות התלמידות לא רק דרך החלונות האטומים שבמשרד, אלא גם בעיניים!!!, ואם אפשר ב"משקפת לראיית לילה".... אז לבטח יתגלו מקור הבעיות... (ושוב, כאמור לעיל, לדעתי בעיות הצניעות של חב"ד לא קשורות למזרחיסטיות בכל צורה זו בעיה עצמאית לחלוטין, ודרך אגב: לא קשורה גם להמצאות בעלי תשובה בחב"ד)

לסיכום: בקשתי שטוחה בפני הרב בלוי אנא חנך את בנותינו.....
תוציא מהם את המושג "אבל אבא, לכל החברות שלי יש, ורק לי אין!" בהצלחה רבה.


נ.ב. ללא קשר להנ"ל.
כולי תקווה שמטרת הכתבה הזו היא לא להכשיר את ג' בטוביה בלוי טעמים...כ"ח בתמוז תשס"ו
27. תיקון שהוא קלקול
כשהייתי בחור צעיר קראתי בשקיקה את מאמריו של הרב טובי' בלוי נגד הליטאים ונגד העסקנים החרדים. היום אני יודע שזה גרם לי סלידה מכל הציבור החרדי, כי קשה לעשות הבחנות דקות. לקח לי שנים להבין שהציבור החרדי הוא ציבור יקר ואנחנו קרובים אליו.

עכשיו בא הרב בלוי לתקן את הנזק ע"י גרימת נזק בצד השני, ולהשניא עלינו את המתנחלים, שגם אם יש בהם חסרונות, עדיין הם יהודים יקרים.

דבר חיובי הרב בלוי, לא נגד ולא בשנאה.
כ"ח בתמוז תשס"ו
28. ר' טוביה אנא
ר' טוביה אהבתי לקרוא את מאמריך בשנים עברו.בשנים האחרונות כמו נכנס לך ד י ב ו ק בנושא הדתיים הלאומיים.אנא ממך תן לי לזכור אותך כר'טוביה של פעם שדבריו רצופים הגיון בריא ולחלוחית חסידית.
כ"ח בתמוז תשס"ו
29. חמור יותר להגיש בג"ץ מלטבול במקוה לא חב"ד
כ"ח בתמוז תשס"ו
30. שמישהו ילחש לאוזני הרב את הסוד
שעיתון "הצופה" איננו נערך כמו "כפר חב"ד", כל אחד יכול לכתוב שם מה שהוא רוצה. אין לעיתון כמעט מדיניות וצנזורה.
ועוד דבר אף אחד לא יכול לייצג את הציבור הדתי לאומי. אנשי "הר המור "למשל רואים ב"הר עציון" ובבר אילן אפיקורסים. האם ניתן לכתוב על שתי הקבוצות בהכללה?
כ"ח בתמוז תשס"ו
31. עיוות ההיסטוריה
המזרחי יצאו בעיקר מתוך היקים והמתנגדים (יחד עם זאת ראוי להזכיר שהרב זווין גם היה חבר בהמזרחי). למשל הרב אריה בינה ראש ישיבת נתיב מאיר היה מתנגד מובהק, ועוד רבים כמוהו. האשמת המזרחי ביצירת המתנגדים היא פשוט בדיחה. אביגדור היה גם הוא מזרחי. הכל אפשר לכתוב. אין גבול לשנאה.
כ"ח בתמוז תשס"ו
32. יישר כוח ל26
היית לפה לכל ההורים, דהאידנא ודכל השנים.כל הכבוד לאומץ ותודה למערכת שאיפשרה להשמיע דברי אמת.
כ"ח בתמוז תשס"ו
33. הרב שטרן תומך קבוע בבית חב"ד
כמנהל בית משיח חב"ד בבאר שבע אספר שהרב שטרן ביחד עם עו"ד חנוך תומכים קבוע בפעילות חב"ד בצניעות ובשמחה
נכון הרב אינו יונק ממקורות הלכתיים חסדיים ,ורבותיו אתם לקח יעוץ לא יעצו לו ללכת על מקוה בור על גב בור , אך מכאן ועד לעשןתו מתנגד וכו' הדרך רחוקה , הדרך בה הלכו חסידי חב"ד במקום בלי קשר למשיחיות
הייתה מאבק נגד הרב וחבל, וגם אם יטענו שלא היית ברירה ולא הסכים וכו' האם מוצתה כל דרך אפשרית לפעול זאת בדרכי שלום
ג' במנחם-אב תשס"ו
34. כמובן בלי שום קשר
שמעתי מר' עמרם שי' בלוי(אחיו של ר' טובי' שי'). במלחמת העולם ה-1, הצרפתים אימנו את סוסיהם שכשיריחו את החיילים הגרמנים, אפי' ממרחק רב, יעמדו על שתיים אחוריות ויצהלו בקול רם ע"מ להזהיר את הצרפתים... בינתיים עברו המלחמות ושתי המדינות חיות בשלוה ובשלום וגם הסוסים הזדקנו ונמצאים במקום מכובד לזכר גבורתם. אולם עד היום, כשעובר תייר גרמני בקרבת מקום... הם עדיין צוהלים ומנסים להזהיר.
ג' במנחם-אב תשס"ו
35. איתן אחיטוב

לפני שאתייחס ל"עובדות" ולמסקנות של הרב בלוי, על ההיגיון שבדבריו, אתמהה. מפי כתבו למדנו "השנאה והיריבות הנידונה (של הציבור הדתי לאומי לחב"ד א.א.) חריפה יותר וגדולה יותר, והסיבה לכך פשוטה: שנאה זו נובעת ממניעים אידיאולוגים עמוקים הנוגעים לשורשי החשיבה והעמקה הרעיונית של ציבור זה, בשעה שמניעי השנאה שמקורה בבני ברק היו ביסודם מניעים אישים של קנאה."
מי שלמד בשבוע שעבר את מאמרי 'החלצו', יודע ששנאת חינם, היא הקשה ביותר. כל מידה ורגש הנובעים מטעם ודעת, מוגבלים הם מטבעם. לכן, ככל שתרבה הדעת המולידה את האהבה, תגדל האהבה. ולהיפך מסיטרא דשמאלא. שנאה הנובעת מסיבה כלשהי מוגבלת היא. שנאה ללא טעם ודעת, רק מצד הישות, היא ללא הגבלה. ממילא היה הוא אמור להבין ששנאת הליטאים לחב"ד, כיוון שאין לה טעם, גדולה היא יותר.

האם הם שונאים את חב"ד?
באשר לעובדות. כמי שגר בבית אל (ישוב דתי לאומי מרכזי) וכמסייע ל'תורת חב"ד לבני הישיבות', נראה לי שהיכרותי עם הציבור הד"לי ועם יחסו לחב"ד, איננה פחותה מזו של כבוד הרב. גם הפעם כמו במאמריו הקודמים, נדהמתי מההכללות הגסות ומההבנה השטחית של השקפת העולם הד"לית, שלו. הציבור הד"לי מורכב אמנם מזרמים שונים כאשר לכל רב ולכל ישיבה יש התייחסות מעט שונה לחסידות (האמת, זה לא נושא כל כך מרכזי אצלם) אך ככלל נדיר להיתקל בשנאה. נהפוך הוא, ישנה אהדה רבה ויחס כבוד. אלמלא 'מהרסיך ומחריביך', 'זרע מרעים בנים משיחיסטים', המצב היה אמנם, טוב יותר, אך גם כך ככלל היחס הוא חיובי ביותר. אמת, יש לנו מחלוקת איתם ביחס לאופן הגאולה, אך זה לא מונע מהם להתייחס ולאהוד את רבותינו נשיאינו ואת תורת חב"ד.
בשבוע שעבר למשל, טלפן אלי רב אחד מרבני בית אל, ממגדולי רבני הציונות הדתית. הוא ביקש לוודא שהבין נכון את שיטת הרבי ב'שערי הלכה ומנהג' שיש להעדיף תפילה בכוונה על תפילה בזמנה. שאלתו הייתה כנה והעידה על יחס של כבוד לדברי הרבי. אותו רב, ימשיך מן הסתם לנהוג ולהורות כרבותיו גם בעניין זה. אף על פי כן, יחסו אל הרבי ושיטתו הוא יחס של כבוד. הרב בלוי, מן הסתם, יראה גם בכך שאותו רב ימשיך להעדיף תפילה בזמנה, מלחמה כוללת נגד הבעש"ט ותורת החסידות.
כשנבדוק על מה מבסס הרב בלוי את טענתו שהדתיים לאומיים נלחמים בחב"ד נמצא שהוא מצא שלושה ציטוטים ולשמחתו גם מעשה רב (מאלקנה) אחד. הרבנים שמצטט הרב בלוי מעטים הם וכבודם במקומם מונח. אף אחד מהם לא נמנה על הבולטים ובעלי ההשפעה שבין רבני הציונות הדתית. אם זה כל מה שהוא הצליח למצוא, אין בכך אלא להעיד שהם היוצאים מן הכלל. עיון קצר יראה שגם הרב פילבר (אחד מהשלושה המצוטטים על ידי הרב בלוי) איננו שונא את חב"ד. יש לו מחלוקת איתנו בנושא מסוים. מתרגשים מזה? אני לא! אני מתרגש כשרב מהישוב שלי, בית אל, מספר איך הוא התלהב לראות את הדיסק 'היכלא דרבי' בליל ג' תמוז. אני שמח כשלא לא נשאר לי 'מעיינותיך' אחד ועדיין יש כאלה שמבקשים. זה קורה כל פעם מחדש.

מי שונא את הרבי באמת?
כשקראתי אמש את מאמרו של הרב בלוי, נזכרתי שבשבת שלפני ג' תמוז דאשתקד. ביקרתי אז, באלקנה לרגל שמחה משפחתית. שני גיסים שלי מתגוררים שם. כאשר נכנסתי לבית הכנסת הזדעזעתי למצוא שם את 'שיחת הגאולה'. אני לא נוהג לקרוא את ההבלים הכתובים ב'אוויל-גליון' זה, אך הכותרת הקפיצה אותי. "מתאחדים בחג הגאולה והאמונה" (ג' תמוז להזכירכם). בתוך דבריהם, עפרא לפומייהו – "ואז מתרחש הנס העצום הבלתי נתפס של ג' תמוז. פרץ אדיר של אמונה מלווה בשירה אדירה של "יחי אדוננו" שאינה פוסקת ... ג' תמוז מתגלה כחג של אמונה וגאולה".
כלום יש מישהו שנלחם ברבינו יותר מכותבי הפלסתר הנ"ל? כלום יש לנו אויבים גדולים יותר, מאלו שחוגגים את שריפת בית אלוקינו? כלום יש מזיקים ומרחיקים יותר מהם מתורת החסידות?
ווידאתי שהגיליונות לא יגיעו לגניזה.
על פרשת מקווה המים, שמעתי מקרוב שלי המתגורר שם. אוהד תומך ומעריך של חב"ד ושלוחיה. הוא תיאר בפני את הפרובוקציות שמעוררים שם מפיצי הדפים הנ"ל. את יחס הניכור בינם לבין שאר תושבי אלקנה ואת הצורה הבזויה בה הם נוהגים כלפי הרב שלהם. להזכירכם, הם מדמים בדעתם הכוזבת שהם "שלוחים". מאחר שראיתי את השחתת המעיינות בה הם מצטיינים, שמחתי שתהיה דרך להרחיקם משם. ובכן מי נלחם ברבי ובחב"ד באלקנה?

שנאת חינם
לסיכום, כבוד הרב, בניגוד לשנאה של הציבור הליטאי אלינו, שנאה שיש לה סיבה (אהבת כבוד ואינטרסים אחרים), ובניגוד לשנאה הדתית לאומית אלינו (שכאמור, קיימת בעיקר במחשבתך) השנאה לציבור הדתי לאומי היא ללא סיבה אמיתית.
ד' במנחם-אב תשס"ו
36. סליחה ,הרב סלומון מפתח תקווה הוא מזרחיסט?
גפ הוא התנגד להקמת מקווה חב"ד?!
ו' במנחם-אב תשס"ו
37. להגיד "המזרחיסטים" זנ כמו להגיד החרדים
ישנם אלפי סוגים ושיטות
ו' במנחם-אב תשס"ו
38. 26 ו- 32 כל הכבוד על האומץ לומר זאת
הרבה הרבה מבין הורי התלמידות והבוגרות חושבות כך, אך לא הרבה מעיזים להשמיע את דבריהם.
נלחמים מלחמת חורמה בקנאות פאנטית, נגד סממנין חיצוניים של "נהירה אחרי המזרחי". (והחלטה מה צנוע ומה לא, נעשית די באקראי), ואילו טיפול שורש פנימי, מהותי ואמיתי,לצערינו הרב, לא זוכה לכבוד הראוי לו.
אבל מה לעשות, כאשר עסוקים בפוליטיקה, יש פחות אפשרויות לחינוך אמיתי.
יואיל נא ר' ט. בלוי לעסוק יותר ב"הפצת המעיינות" בצורה הנכונה, קודם כל במקום "טיפוחיו" בקרב בנותינו.
ח' במנחם-אב תשס"ו
39. דיונים ושוב דיונים
מדסכסים, מדסכסים ושוב מדסכסים!
יש בכלל טעם לכל הדיונים הללו, או ששוב טוחנים מים?
י' במנחם-אב תשס"ו
40. אולי אפשר לחפש את המשותף?
אולי אפשר לחפש את המשותף? לפחות לפעמים? גם עם הפלג ה"סרוג", גם עם הפלגים האחרים?
אה כן, גם בין כל הפלגים בתוך חב"ד.
מה דעתכם? חשבתם על זה פעם?
י"ב במנחם-אב תשס"ו
41. לחרדים מותר
כנראה שאליבא דרב בלוי לחרדים מותר לעשות הכל נגד חב"ד והם עדיןיחשבו מחוברים לנו-לחב"ד. טרם ראיתי תגובות חריפות ומאמרי מחשבה של הנ"ל על: המאבק נגד מקווה חב"ד בפתח תקווה ,"שהגדול" "אליושיב" הורא לרבה של העיר לא ךלהסכים למקווה של חב"ד שם. 2. פרשת ביה"ס של חב"ד באלעד!!!
ה' באלול תשס"ו