ב"ה יום שלישי, ט"ז שבט תשפ"ב | 18.01.22
המערכה בדרום
המערכה בדרום צילום: ברלה שיינר, שטורעם
מיוחד: חיזוק עידוד והרגעה ב"דבר מלכות" השבועי

שבוע זה שנפתח במערכה נגד הטרור העזתי קיבל בהשגחה פרטית מאמר ושיחה לתוך ה"דבר מלכות" ■ הם הודפסו לפני פתיחת המלחמה אולם הדברים חדים וברורים ■ אלפי חסידים מצאו מסר מהרבי במשפטים המדברים בעד עצמם ■ הרהורים לקראת שבת קודש


הרב ישראל זילברשטרום
קריית האיחוד האירופאי, בריסל

החוברות הצבעוניות מצויות בכל מקום, כל תמונה של חסיד ועבדקן נקלטת בעין העדשה עם "הדבר מלכות" ביד. יוזמה ברוכה עם רעיון מבריק של איש חסיד, שהפך ללחם חוק אצל רבבות יהודים בעולם כולו.

מטעמי לוגיסטיקה, החוברות מודפסות מבעוד מועד ונשלחות ימה וקדמה צפונה ונגבה, לכל קצווי תבל, או מודפסות על ידי יחידים בנקודות שונות על פני הגלובוס מרשת האינטרנט.

*

בשבת האחרונה נכנסה ישראל למערכה נגד הטרור הנורא שמבצבץ כבר עשרות שנים מכיוון דרום הארץ, בתקווה של יהודים בכל מקום שיעזור השי"ת וחיילי צה"ל יצליחו להתחיל ולסיים את משימת ההגנה על יושבי הארץ, ללא נפגעים ח"ו.

כמה שעות לאחר מכן, כשלקחו החסידים את קובץ "דבר מלכות" השבועי, ועלעלו בו, הזדקרו המשפטים המילים והאותיות – לעין כל.

כיון שהדברים – דברי קודשו של הרבי – לא זקוקים לשום פירוש וביאור, כיון שלשון קודשו ברור וצח, על כן, נביא אותם כלשונם, ללא הוספות וביאורים, והמבין יבין.

רבים רבים מצאו נוחם בדברים, שכאילו נכנסו בהשגחה פרטית, ללא ידיעתם של המדפיסים את העומד להתרחש. עובדה זו מצטרפת לידיעה הברורה והאמונה של כלל חסידי ואוהדי חב"ד, ש"מה להלן עומד ומשמש אף כאן וכו'", וכפי שהתבטא הרבי, שכאשר כותבים לרבי בזמן שלאחרי ההסתלקות, הרבי מוצא את הדרכים שלו איך לענות ומתי לענות, וכבר נתפרסמו אין ספור עובדות וסיפורים, שרק מחזקים ומסייעים להפנים אמת יסודית זו.

• 

במאמר ד"ה נר חנוכה, מיום ב'  - מוצאי זאת חנוכה ה'תשל"ה, אומר הרבי, וזלה"ק (בלתי מוגה):

... ידוע שכאשר הולכים למלחמה בוודאות שינצח, אזי פועל שיהיה אצלו "אל ירך לבבכם וגו'" ולא ימס את לבב אחיו כלבבו, שעל זה היא המצווה שיתבונן בזה שבוודאי ינצח, כפסק הרמב"ם.

דהנה לכאורה אינו מובן, איך יכול לפעול זאת בעצמו? הלא על פי דרך הטבע, כאשר שומע את קול צחצוח החרבות והגפת התריסין ושפעת הקלגסין עם כל הפרטים שבזה, איך יכול שלא להתפעל מזה, ואף על פי כן אומרים לו שלא יתפעל?

אלא הביאור בזה, אומר בהמשך הכתוב, כי הוי' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך (ואם כן הרי בוודאי יהיה) לתת אויבך לפניך, ומכיוון שהוא בטוח שזהו ניצחון בודאי אזי אין סיבה (גם) על פי טבע שיהיה ירך לבבכם,

אלא דהציווי הוא שיחשוב בענייני ביטחון.

[במאמר המוסגר: בהמשך אותו קטע ישנה פיסקא, הנוגעת לרבים, גם מאנ"ש וגם כאלו שאינם מאנ"ש, בעה"ב התורמים לשלוחים וכדומה, ומפאת החיזוק שבדברים – בנוגע למשבר הכלכלי בעולם, נעתיק קטע זה:

... בוודאי שלא רק שכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד, אלא שגם זו, העניין עצמו, נתהפך ונעשה לטובה. וכמו שהיה בנחום איש גמזו, שלקחו ממנו את האבנים טובות ומרגליות, וזה גרם לצער אצל יהודים וכו', אבל הוא היה בדרגא כזו, שגם זו לטובה, ולכן לא הצטער מזה, וזה (שאמר שגם זו לטובה) פעל שאדרבה, דווקא על ידי העפר שנעשה כעפר חרבו כו', נהיה העילוי שלא היה יכול להיות על ידי האבנים טובות ומרגליות כמסופר באריכות].

ובמילים יותר מפורשות, בשיחה שסדרו המדפיסים מיד לאחר אותו מאמר, שיחת יום א' בדר"ח טבת – אור ל"זאת חנוכה" ה'תשמ"ב:

... חג החנוכה קשור במלחמה... והניצחון – הוא ניצחון מיוחד במינו...

...כל האמור מתייחס למלחמת היצר בכל ימי חנוכה; ואילו ביום "זאת חנוכה", היום האחרון של חנוכה מיתווספת עוד הדגשה עיקרית, במלחמת היצר:

נהוג במלחמה, שמכך מובן גם בנוגע למלחמת היצר, שאחרי שמנהלים קרבות – מגע ב"אגפים" שונים של האויב, של היצר, ומנצחים בהם באופן של נס – עורכים "התקפה חזיתית" כדי לנצח כליל את היצר, שלא תישאר בידו שום תקווה לנוגע אי פעם ביהודים וביהדות,

... ואילו ביום האחרון של חנוכה, "זאת חנוכה", עורכים "התקפה חזיתית וכללית" נגד היצר, על ידי שמדליקים בפעם אחת כל (שמונת) הנרות שבמנורה...

... הרי זה מביא את הניצחון המלא והסופי, הניצחון הנצחי, על היצר, נגאלים מגלות הגוי'שקייט והיצר בגאולה שאין אחריה גלות, ניצחון וגאולה נצחיים,

ועל ידי כך – נגאלים גם מהגלות במובנה הפשוט, בגאולה עולמית שאין אחריה גלות.. והקב"ה עושה ניסים, כמו "שעשה נסים לאבותינו", עד לנס העיקרי – הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.

הרוצה, ודאי יעיין בדברים במלואם, והדברים מאירים ומשמחים ומשובבים לב ונפש, "בימים הם ובזמן הזה".

ויהי רצון שבזכות ה"מבצע חנוכה" שהיה השנה בשיא ה"שטורעם" בכל קצווי תבל כתוצאה מההתעוררות העולמית לזכותם ולעילוי נשמתם של השלוחים הקדושים הי"ד, ואורות החנוכה הודלקו בעוז בכל נקודה אפשרית על פני תבל, יבוא כבר הניצחון הסופי של האור על החושך, נאו!

ו' בטבת תשס"ט
הגב לכתבה

תגובות
4
1. ישרליק
אין עליך תמשיך ותשקיע במה שאתה יודע כ"כ טוב לעשות
מילה של רב
ו' בטבת תשס"ט
2. מדהים
אני גם למדתי את הדברים

ועכשיו אני מתפלא איך לא שמתי לב

לקחתי את הקובץ לידי

והדברים בולטים מיד

יישר כח
ו' בטבת תשס"ט
3. כל הכבוד
מול דברי פחד המתפרסמים בכל מקום

הנה סוף סוף האתר החבדי מחמם את הלב

בדברים של נחמה
ו' בטבת תשס"ט
4. גם במאמר
גם במאמר שהודפס בדבר מלכות מדבר על מצב מלחמה שצריך לחשוב רק על בטחון בה' ולא על פחד
ואולי לא טוב עשו במאמר המערכת של שיחת השבוע שכתבו דברים נגד המלחמה והיפך מ חיזוק המורל של עם ישראל
ז' בטבת תשס"ט