ב"ה יום ראשון, ט"ז אדר תשפ"א | 28.02.21
צפו: העצה של הרבי להינצל מ'קורונה' ומכל המחלות

בקשר לווירוס ה'קורונה' שפרץ בסין ומתפשט ברחבי העולם, ל"ע ול"ע, יש להעיר מהסגולה הנפלאה ששמענו מהרבי בהתוועדות השמימית של מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו להנצל מכל המחלות ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם


באדיבות השליח הראשי לאלסקה, הרב יוסף-יצחק גרינברג שי':

בקשר לווירוס ה'קורונה' שפרץ בסין ומתפשט ברחבי העולם, ל"ע ול"ע, יש להעיר מהסגולה הנפלאה ששמענו מהרבי בהתוועדות השמימית של מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו, אשר לימוד הרמב"ם היומי יש בו סגולה מיוחדת להנצל מכל המחלות ל"ע.

עפ"י הרמז הידוע שספר משנה תורה 'יד החזקה', חילקו הרמב"ם לפ"ג הלכות, ומובא בגמרא (ב"ק צב,ב) על הפסוק
"והסירותי מחלה מקרבך", ש'מחלה' בגימטריא פ"ג, וזהו הרמז במספר ההלכות בספר הרמב"ם, שע"י האכילה ברוחניות שהוא ענין לימוד התורה, ובפרט הלכות שבתורה, דבר ה' זו הלכה, כפי שנתבארו בפ"ג ההלכות שבספר הרמב"ם,
הנה על ידם נפעל ענין של רפואה (כידוע שתורה מביאה רפואה לעולם) לכל השמונים ושלש מחלות (הגימטריא דמחלה),
ומכיון שזוהי רפואה שנמשכת ע"י התורה, הרי זה באופן הרפואה של הקב"ה, "אני ה' רופאך", שהיא באופן אשר "כל המחלה...לא אשים עליך" מלכתחילה, "כי אני ה? רופאך", היינו לא כמו רפואה גשמית שהאדם נהיה חולה ואח"כ מקבל תרופות כדי להתרפאות מהמחלה וכו', אלא רפואת הקב"ה היא באופן שמלכתחילה האדם לא נהיה חולה, כי לימוד הרמב"ם מגין עליו מכל המחלות שלא יוכלו לנגוע בו.

בתוך הדברים הזכיר הרבי את דברי הרמב"ם הידועים (בהלכות דעות פ"ד) בנוגע להמאכלים הטובים והבריאים עבור האדם, שהרמב"ם מסיים שם שבאם האדם יתנהג בדרכים האלו שהרמב"ם מורה לו ויאכל את המאכלים הבריאים שהרמב"ם מורה לאכול, הנה "אני ערב (מבטיח) לו, שאינו בא לידי חולי כל ימיו"!.

הרבי סיים שהוא אומר זאת בתור עידוד וחיזוק, בשביל להפיץ עוד יותר את ענין לימוד שיעור הרמב"ם היומי בכל מקום ומקום.
עד כאן תוכן דברי הרבי בהתוועדות דמוצאי זאת חנוכה תשמ"ו הנ"ל.

ובהתייחס למחלה ל"ע המתפשטת מסין הנ"ל - אולי כדאי לפרסם בכל תפוצות ישראל את הסגולה הנפלאה הזאת ששמענו מהרבי, שע"י לימוד שיעור הרמב"ם היומי, יכול כאו"א להנצל מכל המחלות ל"ע.

מצו"ב צילום מהשיחה הנ"ל באידיש ובלה"ק, וכן קטע וידאו מהשיחה הנ"ל בהתוועדות מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו.

 

ז' בשבט תש"פ