ב"ה ערב ש"ק, י"א כסלו תשפ"א | 27.11.20
ה'חוזר', הגה"ח ר' יואל כהן
ה'חוזר', הגה"ח ר' יואל כהן צילום: ישראל טייכמן
בקרוב: המשך לספר הערכים

בלעדי: בימים אלה נמצא צוות העריכה של ספר הערכים בשלבים האחרונים של הגהות על ספר הערכים חלק שביעי ושמיני (כללי)
יאיר בורוכוב
בלעדי: בימים אלה נמצא צוות העריכה של ספר הערכים בראשות ה'חוזר' הגה"ח הרב יואל כהן שי' והגה"ח הרב שלום חריטונוב שי', בשלבים האחרונים של הגהות על ספר הערכים חלק שביעי.

ל'שטורעם' נודע כי הספר נמצא בשלבי הגהה ועימוד ובתוך מספר חודשים הוא יצא לאור. כמו כן נודע כי גם החלק השמיני יצא לאור בתקופה הקרובה, בתום העבודה וההדפסה של החלק השביעי.

שני ערכים מרכזיים שיהיו בכרכים אלו יהיו "אחדות ישראל" ו"אחדות ה'", ערכים ארוכים ומורכבים שמתפרסים על פני מאות עמודים. ערכים אלו גם היו למעשה הסיבה להתעכבות ההוצאה לאור.

הספר התעכב זמן רב גם בשל הקפדתם של צוות העריכה על שלימות מכל הבחינות, הן מבחינה תוכנית והן מבחינה לשונית. שני הכרכים, השביעי והשמיני, הינם פרי השקעה רב שנים, בעיקר של הרב יואל כהן, לאחר שהכרך האחרון יצא לאור בשנת תשמ"ח וזכה להתייחסויות נדירות ומיוחדות מהרבי, עד ש"הבית נתמלא כולו אורה", כלשונו הקדוש של הרבי על אחד הכרכים.

הנה קטעים שלא התפרסמו מתוך מכתב הרבי להגאון הרב שלמה יוסף זווין זצ"ל, מי"א ניסן תשל"א בקשר לספר הערכים, מהם ניתן להבין גודל היוקר שיחס הרבי להוצאת סדרה זו:

במענה למה שכתב כת"ר בנוגע לספר הערכים בחסידות, הנה אף שאין הזמן גרמא להאריך, על כל פנים אבוא בקיצור, והרי לדכוותי' גם אין צורך באריכות, והוא:

פשוט שלא היתה מטרת ספר זה להגיש תורת החסידות באופן פופולארי, כרגיל הסגנון בזה עתה, כי אם להקל על לימוד תורת החסידות בנקודה עקרית, על ידי ריכוז הענינים המפוזרים בכו"כ ספרים ומאמרים, ביחד. ועוד וגם זה עיקר, בהוספת הציונים ומראה מקומות, שבסגנון דמבשרי אחזה ראיתי עד כמה נוגע הענין כדי להבין ענין בחסידות על בוריו, עכ"פ במדה האפשרית תוך הזמן שמקדשים אותו ללימוד תורת החסידות.

גודל ההכרח בזה מובן ג"כ מריבוי הספרים מעין זה בתורת הנגלה, הן בנוגע לריכוז החומר ע"ד ספרי ערכים בתורת הנגלה על סדר הא"ב וכו' או ע"ס הענינים וכו', על אכו"כ בנוגע לסיכום הפסקי דינים בספרי הפוסקים, ואפילו בתורת הקבלה כמה ספרים שמטרתם כנ"ל, ודוקא בתורת החסידות לא נמצא כמוהו. ומתאים לשיטת חסידות חב"ד שאחת הנקודות העיקריות בזה להבין הענינים על בורים, ובסגנון הידוע שיהי' מובן גם בשכל נפה"ב, הנה לא ראיתי אף התחלה בזה, מלבד שער היחוד לאדמו"ר האמצעי שהוא ע"ס ההשתלשלות, אבל בקיצור נמרץ.

הרגשתי בהכרח האמור עשיריות בשנים, אלא שמפני כו"כ סיבות נתעכב הדבר, והתחלתי לפני עשיריות בשנים בהקדמת עבודה המוכרחת לעריכת ספר ערכים כזה על ידי עריכת מפתחות ענינים של ספרי היסוד בתורת החסידות.

ולדעתי וגם בזה מבשרי אחזה הצליח ספר הערכים בצורה שהופיע למלאות במדה חשובה וגדולה חסרון האמור. ואף שכמובן יש למלאות ולהשלים כמה ענינים המבוארים בו על פי המבואר בעוד ספרים ומאמרים וכו', הרי ידועה שיטתי על דרך מה שכתבתי לכת"ר בנוגע לאנציקלופדי' התלמודית, שמוכרח שיופיעו כל הערכים בהקדם הכי גדול, שהרי כל זמן שלא נשלם ערך האחרון באות תיו חסרה שלימות גם בערך הראשון, ועד"ז הוא ג"כ בנוגע לספר הערכים דידן, שמעורר אני שיופיע בהקדם ולא אחרי לימוד כל הספרים והמאמרים שבדפוס ושבקופיר, וק"ל.

מעין סיוע להנ"ל, וגם בזה ראיתי אות ורמז שמוכרח הדבר להו"ל ספר הערכים, היא ההו"ל דמאמרי אדמו"ר הצ"צ על סדר התורה ותנ"ך, שעכ"פ מרוכזים ענינים על סדר הפסוקים, שמקיל למצוא אותם, ודוקא עתה היתה היכולת להו"ל וגם בזה הרי הם מים שאין להם סוף במה שכבר הופיע (כ"ו כרכים) נוסף על ההוספות הנלקטים עתה מעוד ביכלעך, ושכנראה גם בהם יש חומר לכו"כ כרכים. ומנחם אני את המתעסקים בספר הערכים שלמרות שמזרז אני אותם למהר בהעריכה ובמילא חסר במיצוי כל המקורות הידועים אפילו, שתיכף לגמר האות תי"ו (והלואי שיהי' במהרה בימינו ממש) יתחילו בעריכת הוספות ומהד"ת".

ז' בכסלו תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
1
1. מה עם הרב אלידורט?
י' בכסלו תשס"ו