ב"ה יום ראשון, ט' תשרי תשפ"א | 27.09.20
ראש השנה לשליחות. הרב שטרנברג על רקע תמונת השלוחים
ראש השנה לשליחות. הרב שטרנברג על רקע תמונת השלוחים צילום: מאיר אלפסי, שטורעם
שנת העשרים לג' תמוז > התעוררות גדולה בקרב השלוחים

שנת תשע"ד עומדת בסימן שנת העשרים להסתלקות כ"ק אדמו"ר זי"ע ● מטבע הדברים, זהו הנושא שיעמוד במרכזו של כינוס השלוחים העולמי, שייפתח בחצרות קודשינו בעוד שבועיים בדיוק ● 'שטורעם' מתכבד לפרסם מאמר מיוחד, שכתב השליח הרב אברהם שטרנברג לידידיו השלוחים ביממה האחרונה וגרם להתעוררות גדולה מאוד ● למאמר המלא
השליח הרב אברהם שטרנברג

הלב ממאן להאמין, המוח ממאן לחשוב, שכבר עברו למעלה מ-19 שנה ש'יתומים היינו ואין אב'.

אכן אנו רואים בבירור שלא עזב אותנו לאנחות, אלא אדרבה "מה להלן עומד ומשמש אף כאן", ו"אשתכח יתיר מבחיוהי", ו"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" - אולם בד בבד ניטלה מאיתנו האפשרות לשמוע את קולו, לראות מאור פניו, ולהקביל פניו בגשמיות וכו', ו'החושך יכסה ארץ וערפל לאומים' מורגש יותר מאי פעם.

הידיעה בוודאות שיש לנו רבי, ומנגד ההעלם והסתר הגדול שהולך ומתגבר מיום ליום, הוא מהנסיונות האיומים ביותר של דורנו. לחיות במצב אשר שני עניינים - שהם נוגדים וסותרים זה את זה - משמשים בערבובי'.

ולוח השנה עומד נגדנו, הנה עברנו עוד תשרי בלי הרבי בגוף גשמי, הנה ממשמש ובא כינוס השלוחים העולמי, עוד כינוס במצב ההווה, והנה הלוח מציין, שבאם ח"ו לא נזכה עד אז לגאולה האמיתית והשלימה, הנה בעוד חדשים ספורים נצטרך להתמודד בציון עוד יום הילולא של ג' תמוז, עשרים שנה מיום המר של ג' תמוז תשנ"ד.

הרגש הטבעי של חסיד מרגיש את היתמות מאז ג' תמוז הראשון, והאומנם ישנו חילוק ביתמות של י"ט שנה ליתמות של עשרים שנה? האם העובדה שבעוד חודשים ספורים בג' תמוז יושלם עשרים שנה ליתמות הנוראה, אמורה להיות חלק מסדר היום שלנו כעת - די לנו צרה בשעתה.

אולם, חסידים אנחנו, ולא ההרגש קובע, אלא רצונו של הרבי הוא הקובע סדר יומו של חסיד. והרי הורנו כ"ק אדמו"ר הזקן "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט", ומקרא מלא דיבר הכתוב, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. במשך 75 שנה הלך אברהם אחר ההרגשים והסברות השכליות, אולם כאשר הגיעה העת שאברהם ייבחר ליהודי הראשון, הוכרח לעזוב את הרצונות וההרגשים שלו וללכת אל הארץ אשר אראך.

אין לנו אלא דברי רבנו, וכאשר רוצים לדעת מהו רצונו של הרבי לעת כזאת, חייבים אנו להתבונן בדברי הרבי ולמלאות הוראותיו במילואן.

בש"פ שמות, מברכים החודש שבט ה'תש"ל, דיבר הרבי אודות יו"ד שבט העשרים הממשמש ובא, ולאחר אריכות הדברים סיכם הרבי "די הוראה דערפון איז: אז בשעת עס קומט דער זמן פון מלאות עשרים שנה, דארף מען מאכן א חשבון צדק ביי זיך, צי מ'האט זיך געפירט במשך פון די צוואנציק יאר אין אן אופן ווי עס דארף צו זיין, און ווי ער האט געמאנט".

ובמכתב כ"ק אדמו"ר מל' שבט תש"ל תובע הרבי: "ה?ז דרישת השעה ושעת הכושר לעשות חשבון צדק מכל הפעולות במשך העשרים שנה מעת ההסתלקות, פעולות בהתאם לדרישות בעל ההילולא בחיים חיותו בעלמא דין".

אם הדברים אמורים כלפי כל חסיד, שצריך לעשות חשבון צדק מכל הפעולות במשך העשרים שנה, הרי אלו שזכו להימנות על לגיונו של מלך - להיות החיילים שמבצעים משימתו הק' להכין את עצמנו והעולם כולו לקבלת פני משיח - על אחת כמה וכמה שדרוש מאתנו, חשבון צדק אמיתי.

ה'ראש השנה לשליחות' הם ימי כינוס השלוחים העולמי, והן אמת שאנו מצפים לישועה, ומקוים שלא יהי' עוד ג' תמוז, ולא נצטרך לציין עשרים שנה של יתמות, אולם חסידים של הרבי אנו, וברור שהרבי מצפה מאיתנו לערוך חשבון נפש אמיתי מכל הפעולות מאז ג' תמוז, ולקבל עלינו החלטות בהתאם לרצונו של הרבי: "טוט אלץ וואס איר קענט" להביא את הגאולה, שאז "נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו".

בימי ההכנה לכינוס, עלינו להתכונן כראוי לראות שלא נפספס את המטרה. בהוספה על ההכנות הגשמיות, הזמנת כרטיס טיסה, מציאת ממלא מקום לשבת וכיו"ב, יש להכין את עצמינו לעריכת חשבון צדק זה, ואז נוכל לבוא לכינוס ולהתעורר לקבל עלינו החלטות להוסיף אומץ בעבודתינו - מתאים להוראות הרבי בתש"ל - שלא ננוח ולא נשקוט עד שנצליח לשים קץ למצב ההווה ולהביא את הגאולה בפועל, בביאת משיח צדקינו, מהרה יגלה אמן כן יהי רצון.

י"א בחשוון תשע"ד